این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

مجموعه قوانین تجاری

مجموعه قوانین تجاری
چکیده این محصول : انتشار : 1398/08/01 0 نظر

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: مجموعه قوانین تجاری

ناشر: انتشارات کیومرث

نویسندگان: غلامحسین دوانی

مترجم:

شابک: 9786008401339

نوبت چاپ: نوزدهم،1398

 

فهرست کتاب

# فهرست مندرجات باب اول : تجار و معاملات تجارتی باب دوم : دفاتر تجاری و دفتر ثبت تجارتی فصل اول - دفاتر تجارتی فصل دوم - دفتر ثبت تجارتی باب سوم : شرکتهای تجارتی مبحث اول :شرکتهای سهامی عام و خاص بخش 1 - تعریف و تشکیل شرکت سهامی تبصره - در شرکتهای سهامی عام عبارت : « شرکت سهامی عام و در شرکتهای ماده 8 - طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر بخش 2 - سهام بخش 3 - تبدیل سهام بخش 4 - اوراق قرضه بخش 5 - مجامع عمومی بخش 6 - هیأت ملی بره به شش 7 - بازرسان بخش 8 - تغییرات در سرمایه شرکت بخش 9 - انحلال و تصفیه بخش 10 - حسابهای شرکت بخش 11 - مقررات جزایی بخش 12 - مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی مبحث دوم : شرکت با مسئولیت محدود مبحث سوم :شرکت تضامنی مبحث چهارم :در شرکت مختلط غیر سهامی مباحث پنجم : شرکت مختلط سهامی مبحث ششم : شرکت نسبی مبحث هفتم :شرکتهای تعاونی تولید و مصرف فصل دوم - در مقررات راجع به ثبت شرکتها و نشر شرکت نامه ها فصل سوم - در تصفیه امور شرکتها فصل چهارم - مقررات مختلفه باب چهارم : بران سفته مقاله چک فصل اول - برات مبحث اول :صورت برات مبحث دوم :در قبول و نکول مبحث سوم : در قبولی شخص ثالث مبحث چهارم :در وعده برات مبحث پنجم :ظهر نویسی مبحث ششم :مسئولیت مبحث هفتم :در پرداخت مبحث هشتم : تأدبه وجه برات به واسطه شخص ثالث مبحث نهم :حقوق و وظایف دارنده برات مبحث دهم :در اعتراض (پروتست) مبحث بازدهم :برات رجوعی مبحث دوازدهم :قوانین خارجی فصل دوم - در فتِه طلب (سفته) فصل سوم - چک فصل چهارم - در مرور زمان باب پنجم : اسناد در وجه حامل باب ششم : دلالی فصل اول - کلیات فصل دوم - اجرت دلال و مخارج فصل سوم - دفتر باب هفتم: حق العمل کاری (کمیسیون) باب هشتم : قرارداد حمل و نقل باب نهم: قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی باب دهم: ضمانت باب یازدهم: در ورشکستگی فصل اول - در کلیات فصل دوم :در اعلان ورشکستگی و اثرات آن فصل سوم - در تعیین عضر ناظر فصل چهارم - در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته فصل پنجم - در مدیر تصفیه فصل ششم - در وظایف مدیر تصفیه مبحث اولی :در کلیات مبحث دوم، در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی مبحث سوم :در فروش اموال و وصول مطالبات مبحث چهارم : در اقدامات تأمینیة مبحث پنجم :در تشخیص مطالبات طلبکاران فصل هفتم :در قرارداد ارفاقی و نصفیه حساب، تاجر ورشکسته مبحث اول : در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها مبحث دوم، در قرارداد ارفاقی فقره اول. در ترتیب قرارداد ارفاقی فقره دوم. در اثرات قرارداد ارفاقی فقره سوم. در ابطال با فسخ قرارداد ارفاقی مبحث سوم. در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی فصل هشتم - در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها مبحث اول، در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند مبحث دوم : در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند فصل نهم :در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول فصل دهم : در دعوی استرداد فصل یازدهم :در طرف شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی باب دوازدهم : در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر فصل دوم - در ورشکستگی به تقلب فصل سوم ، در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند فصل چهارم - در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب باب سیزدهم : در اعاده اعتبار بابه چهاردهم : اسم تجارتی باب پانزدهم: شخصیت حقولی فصل اول - اشفام معقوقی فصل دوم به حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی باب شانزدهم : مقررات نهایی آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب سال 1347با اصلاحات بعدی فصل اول - در تسلیم اظهارنامه و ثبت، مجامع و مؤسسات غیر تجارتی فصل دوم - در انحلال تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی فصل سوم - حق الثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی قانون شرکتهای تعاونی مصوب 16 خرداد ماه 1350 با آخرین اصلاحان باستناد قانون تشکیل وزارت تعاون فصل اول - تعاریف فصل دوم - کلبات فصل سوم به تشکیل و ثبت شرکتهای تعاونی فصل چهارم - مجمع عمومی فصل پنجم - هیات مدیره فصل ششم - بازرسان فصل هفتم - اتحادیه های تعاونی فصل هشتم - اعتبارات تعاونی فصل نهم - شرکتهای تعاونی کشاورزی و روستایی فصل دهم - شرکتهای تعاونی صیادان فصل یازدهم - شرکتهای تعاونی مصرف کنندگان فصل دوازدهم - شرکتهای تعاونی مسکن فصل سیزدهم - شرکتهای تعاونی اعتبار فصل چهاردهم - شرکتهای تعاونی آموزشگاهها فصل پانزدهم - شرکتهای تعاونی کار فصل شانزدهم - شرکتهای تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی فصل هفدهم به شرکتهای تعاونی کوچک و تهیه و توزیع صاحبان مشاغل آزاد فصل هجدهم - ادغام فصل نوزدهم مالیات شرکتهای تعاونی فصل بیستم - زبان، انحلال و تصفیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی فصل بیست و یکم به مجازاتها فصل بیست و دوم - وظایف وزارت تعاون در مورد شرکتها و سازمانهای تعاونی فصل بیست و سوم به تشکیلات و نظام تعاونی کشور فصل بیست و چهارم -حسابرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی فصل بیست و پنجم مقررات مختلف قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران فصل دوم - عضو فصل سوم - سرمایه فصل چهارم - حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی فصل پنجم - تعاونیهای تولید و توزیع فصل ششم - ارکان تعاونیها بخش اول - مجمع عمومی بخش دوم - هیئت مدیره بخش سوم - بازرسی فصل هفتم - اتحادیه تعاونی فصل هشتم - تشکیل و ثبت تعاونیها فصل نهم - ادغام - انحلال و تصفیه بخش اول - ادغام بخش دوم - انحلال و تصفیه فصل دهم - اتاق تعاون فصل یازدهم - وزارت تعاون فصل دوازدهم - سایر مقررات قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستائی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستائی از شمول قانون موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه 80/11/27 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مبحث اول سازمان اداره تصفیه مبحث دوم اقدامات تأمینی اداره تصفیه مبحث سوم دعوت بستانکاران مبحمت چهارم اداره اموال مبحث پنجم رسیدگی به مطالبات مبحث ششم تصفیه بخش هفتم تقسیم وجوه حاصله از فروش مبحث هشتم خاتمه ورشکستگی مبحث نهم مقررات مالی مبحث دهم مقررات مخصوص آئین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی فصل اول به صورت مجلس ها و حسابداری مبحث اول: مقررات عمومی مبحث دوم صورت مجلسها مبحث سوم نگاهداری اسناد ورشکستگی مبحث چهارم نگاهداری دفاتر حسابداری فصل دوم - اجرای مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشکستگی مبحث اول تهیه صورت دارائی مبحث دوم دعوت بستانکاران مبحث سوم اداره اموال مبحث چهارم رسیدگی به مطالبات مبحث پنجم تصفیه مبحث ششم تقسیم وجوه حاصله مبحث هفتم خاتمه ورشکستگی مبحث هشتم، تصفیه اختصاری مبحث نهم مقررات مخصوص آئین نامه وصول درآمد و نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی آئین نامه قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به درآمد صندوق الف آئین نامه قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به درآمد صندوق ب آئین نامه موادی از قانون تجارت در خصوص تصفیه امور ورشکستگان مقررات ورشکستگی و تصمغیه امور مؤسسات بیمه مستخرج از قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آئین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهانی موضوع تبصره 2 ماده 9 اسلامی معتوبه 11 / 21 / 1480 قانون مالیاتهای مستقیم فصل اول به مشخصات دفاتر قانونی فصل دوم - سایر دفاتر اسناد حسابداری و مدارک حساب: فصل سوم - نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی: فصل چهارم - چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی فصل پنجم به موارد رد دفاتر: نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مصوب 2 خرداد ماه 1390 یادآوری های مهم در ارتباط با مجامع شرکتها راهنمای سرمایه گذاری خارجی در ایران ثبت شعبه با نمایندگی شرکت های خارجی راهنمای ثبت شعبه با نمایندگی شرکت های خارجی قانون اجازه ثبت شعبه با نمایندگی شرکتهای خارجی آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه با نمایندگی شرکتهای خارجی ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی سازمان امور مالیاتی کشور درسنامه قانون تجارت به همراه نمونه پرسش های چهارگزینه ای ، فصل اول - شرکتهای سهامی فصل دوم - شرکتهای تجاری فصل سوم - اقسام شرکتهای ت

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

به این محصول امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این محصول 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط