این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

حسابداری مدیریت با رویکرد نظری

حسابداری مدیریت با رویکرد نظری
چکیده این محصول : انتشار : 1397/03/29 0 نظر

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: حسابداری مدیریت با رویکرد نظری

ناشر: انتشارات فراگیران دانش

نویسندگان: یدالله نوری فرحس چناری

مترجم: -

شابک: 9786006805474

نوبت چاپ:

 

فهرست کتاب

# فصل اول: کلیات مدیریت بهای تمام شده مقدمه 1-1) کاربرد مدیریت بهای تمام شده (هزینه) 1-2) تعریف حسابداری مدیریت 1-3) حسابداری مدیریت و کمک به مدیران 1-4) حسابداری مدیریت و اهداف آن 1-5) اهداف حسابداری مدیریت از دیدگاه اقتصادی 1-6) وظایف و کارکردهای چهارگانه‌ی مدیریت 1-7) مدیریت راهبردی و مدیریت بهای تمام شده‌ی راهبردی 1-8) محیط کسب و کار فعلی 1-8-1) جهانی‌سازی 1-8-2) بهبود فن‌آوری تولید 1-8-3) بهبود فن‌آوری اطلاعات 1-8-4) تمرکز بیشتر بر مشتریان 1-8-5) شیوه‌های نوین ساختار مدیریت 1-8-5-1) الگوسازی 1-8-5-2) مدیریت کیفیت جامع 1-8-5-3) بازده کیفیت 1-8-5-4) بهبود مستمر 1-8-5-5) مهندسی مجدد 1-8-6) تغییر در محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سازمان‌ها 1-9) سیستم‌های مدیریت بهای تمام شده 1-10) توجه و تمرکز مدیریت بر رویکرد راهبردی 1-11) آیین رفتار حرفه‌ای (اصول اخلاقی) پرسش‌های تحلیلی و تشریحی منابع و مآخذ فصل دوم: پیاده‌سازی راهبرد سازمانی 2-1) تحلیل نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدها 2-2) مرحله‌ی اجرا 2-3) تحلیل زنجیره‌ی ارزش 2-3-1) فعالیت‌های زنجیره‌ی ارزش 2-3-1-1) فعالیت‌های اصلی 2-3-1-2) فعالیت‌های پشتیبان 2-3-2) سیستم ارزش 2-4) تدوین راهبرد با رویکرد ارزش‌آفرینی در مؤسسات مالی 2-4-1) مبانی علمی پژوهش 2-4-1-1) رابطه‌ی راهبرد مدیریت ریسک در کسب و کار با ارزش‌آفرینی 2-4-1-2) ریسک 2-4-1-3) راهبرد و ریسک 2-4-1-5) ارزش، ارزش‌آفرینی و تفکر مبتنی بر ارزش (VBM) 2-4-2) زنجیره‌ی ارزش 2-4-3) سیستم ارزش (مایکل پورتر، 1998) 2-4-2) زنجیره‌ی ارزش 2-4-3) سیستم ارزش (مایکل پورتر، 1998) 2-4-4) تبیین نظری آزمون موضوع (گام‌های اجرایی) 2-4-4-1) نقش راهبرد در ارزش‌آفرینی 2-4-4-2) ابعاد راهبرد در شرکت‌ها 2-4-4-3) تفاوت تصمیم‌های راهبردی در شرکت‌های مادر و شرکت‌های مستقل 2-4-4-3-1) گام‌های فرآیند توسعه‌ی استراتژی در سطح شرکت مادر 2-4-4-3-2) مشخصه‌های (نقاط ممیزه‌ی) شرکت مادر 2-4-4-4) روش‌های تعیین درجه‌ی مزیت‌آفرینی استراتژی‌ها 2-4-4-4-1) مدل‌سازی موضوع پژوهش و بسط کاربردی آن 2-4-4-4-2) گستره‌ی فعالیت‌ها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری 2-4-4-4-3) گام‌های اصلی در استقرار فرآیند مدیریت راهبردی 2-4-5) نتیجه‌گیری و بحث 2-5) نقش تعامل واحدهای بازارایابی و فروش در فرآیندهای عملیاتی زنجیره‌ی خلق ارزش 2-5-1) بازاریابی و فروش، تعاریف و حوزه‌های عملکردی 2-5-2) ارتباط و تعامل میان واحدهای بازاریابی و فروش 2-5-3) ارزش مشتری و فرآیند خلق ارزش 2-5-4) چارچوب فرآیندی ارایه شده توسط APQC 2-5-5) یافته‌ها 2-6) ارزیابی متوازن 2-6-1) شاخص جامع سنجش عملکرد (کارت ارزیابی متوازن) 2-6-2) مؤلفه‌های اصلی کارت ارزیابی متوازن 2-6-3) ارزیابی متوازن در حسابداری مدیریت 2-6-3-1) پیدایش ارزیابی متوازن 2-6-3-2) جنبه‌ی مشتریان 2-6-3-3) جنبه‌ی داخلی 2-6-3-4) جنبه‌ی نوآوری، آموزش و فراگیری 2-6-3-5) جنبه‌ی مالی 2-6-3-6) فرآیند ایجاد ارزیابی متوازن مرحله‌ی اول: تدوین اصول راهبردی مرحله دوم: تعیین اجزای اساسی مرحله‌ی سوم: گسترش BSC 2-6-3-7) ضرورت و منافع کاربرد BSC 2-6-3-8) مشکلات پیاده‌سازی BSC 2-6-4) حساب‌گری ذهنی و ارزیابی متوازن 2-6-4-1) معیارهای چندگانه: ارزیابی عملکرد و ارزیابی متوازن 2-6-4-2) تابع ارزش به عنوان سود و زیان اضافی نسبت به یک نقطه‌ی مرجع 2-6-4-3) تابع سود و زیان حساسیت نزولی را نشان می‌دهد 2-6-4-4) زیان‌گری پرسش‌های تحلیلی و تشریحی منابع و مآخذ فصل سوم: بهایابی بر مبنای فعالیت 3-1) بهایابی بر مبنای فعالیت 3-1-1) علل پیدایش بهایابی بر مبنای فعالیت 3-1-2) سیر تاریخی سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت 3-1-3) مقایسه‌ی سیستم سنتی با سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت 3-1-4) نقاط قوت و ضعف بهایابی بر مبنای فعالیت 3-2) سیستم یکپارچه‌ی بهایابی بر مبنای فعالیت و ارزش افزوده‌ی اقتصادی 3-2-1) یکپارچه‌سازی بهایابی بر مبنای فعالیت و ارزش افزوده‌ی اقتصادی 3-2-2) مزایای سیستم یکپارچه 3-2-3) کنترل بهای تمام شده بر پایه‌ی سیستم بهای یکپارچه 3-2-3-1) کنترل بهای تمام شده پیش‌رخدادی از دیدگاه بهای یکپارچه 3-2-3-2) کنترل بهای تمام شده در لحظه‌ی رخدادی از دیدگاه بهای یکپارچه 3-2-3-3) کنترل بهای تمام شده در لحظه‌ی پس‌رخدادی از دیدگاه بهای یکپارچه 3-3) بهایابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا 3-3-1) تاریخچه‌ی پیدایش مدل بهایابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا 3-3-2) چارچوب نظری مدل بهایابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا 3-3-3) مراحل به کارگیری عملی مدل بهایابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا 3-3-4) خطای اندازه‌گیری در برآوردهای زمانی 3-3-5) مقایسه مدل‌های بهایابی بر مبنای فعالیت سنتی و زمان‌گرا 3-4) بهایابی بر مبنای فعالیت فازی 3-4-1) سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت 3-4-2) نظریه‌ی مجموعه‌ی فازی 3-4-3) بهایابی بر مبنای ف عالیت فازی 3-4-4) تبیین مدل پیاده‌سازی سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت فازی 3-4-4-1) تحلیل مقدماتی 3-4-4-2) جمع‌آوری داده‌ها 3-4-4-3) بسط و گسترش مدل 3-4-4-3-1) محاسبه‌ی مقدار SP، MP و LP کل بها 3-4-4-3-2) تخمین مقدار SP، MP و LP محرک‌های بها 3-4-4-3-1-2) محاسبه‌ی مقدار SP، MP و LP بها 3-4-4-3-1-1-1) محاسبه‌ی مقادیر SP، MP و LP بهای تمام شده‌ی بهایابی بر مبنای فعالیت فازی محصول 3-4-4-3-1-1-2) محاسبه‌ی مقادیر SP، MP و LP سود و زیان بهایابی بر مبنای فعالیت فازی 3-4-4-4) ارزیابی سیستم 3-4-5) بحث و نتیجه‌گیری پرسش‌های تحلیلی و تشریحی منابع و مآخذ فصل چهارم: تحلیل بهای تمام شده، حجم فعالیت و سود مقدمه 4-1) رفتار (گرایش)های اقلام بهای تمام شده 4-1-1) اقلام ثابت بهای تمام شده 4-1-2) اقلام متغیر بهای تمام شده 4-1-3) اقلام مختلط بهای تمام شده 4-1-4) اقلام نیمه‌متغیر بهای تمام شده 4-1-5) اقلام نیمه‌ثابت بهای تمام شده 4-2) برآورد اقلام بهای تمام شده (هزینه)ها 4-2-1) نقش و تأثیر راهبردی بها (هزینه) 4-2-2) اهداف برآورد بها (هزینه) 4-2-2-1) تسهیل در تحلیل رویکرد راهبردی 4-2-2-2) تسهیل در تحلیل زنجیره‌ی ارزش 4-2-2-3) تسهیل در تحلیل بهایابی بر مبنای هدف و چرخه‌ی عمر محصول 4-2-3) برآورد اقلام بهای تمام شده (هزینه)ها 4-2-3-1) دانش، تجربه و قضاوت حرفه‌ای کارکنان 4-2-3-2) روش بالاترین و پایین‌ترین سطح مهارت 4-2-3-3) نمودار نقاط پراکنده 4-3) منحنی یادگیری 4-3-1) معادله‌ی منحنی یادگیری 4-3-2) مزایای منحنی یادگیری 4-3-3) معایب منحنی یادگیری 4-4) تحلیل ارتباط بهای تمام شده- حجم فعالیت- سود 4-4-1) مفروضات تحلیل بهای تمام شده- -جم فعالیت- سود 4-4-2) نقش و تأثیر راهبردی تحلیل بهای تمام شده- حجم فعالیت- سود پرسش‌های تحلیلی و تشریحی منابع و مآخذ فصل پنجم: برنامه‌ریزی بهای تمام شده برای چرخه‌ی عمر محصول: بهایابی ؟؟ ارزش، نظریه‌ی محدودیت‌ها و قیمت‌گذاری راهبردی 5-1) بهایابی هدف 5-1-1) اصول و مبانی بهایابی هدف 5-1-1-2) تمرکز بر مشتری 5-1-1-3) تمرکز بر طراحی محصولات و فرآیندهای تولید 5-1-1-4) عملکرد متقابل واحدها 5-1-1-5) کاهش بها (هزینه)‌ی چرخه‌ی عمر محصول 5-1-1-6) زنجیره‌ی ارزش 5-1-2) مراحل کلی فرآیند بهایابی هدف 5-1-2-1) شناسایی نیازهای مشتریان 5-1-2-2) تعیین بهای فروش هدف 5-1-2-3) تعیین حاشیه‌ی سود هدف 5-1-2-4) تعیین بهای تمام شده‌ی هدف 5-1-2-5) تعیین بهای تمام شده‌ی برآوردی و محاسبه‌ی شکاف بها 5-1-2-6) استفاده از ابزارهای مهندسی ارزش و بهبود مستمر عملیات برای کاهش شکاف بها (هزینه) 5-1-3) ساختار فرآیند بهایابی هدف 5-1-4) عوامل تقویت‌کننده‌ی فرآیند بهایابی هدف 5-1-5) تفاوت‌های تفکر مالی با بهایابی هدف 5-1-6) کاربرد بهایابی هدف در بهایابی ناب 5-2) بهایابی جریان ارزش: رویکردی نوین حسابداری ناب 5-2-1) حذف اتلاف، هدف بنیادی، تولید ناب 5-2-2) علل تمرکز بر جریان ارزش 5-2-3) اتلاف هفت‌گانه و سیستم سنتی حسابداری 5-2-4) بهایابی جریان ارزش 5-2-5) حسابداری ناب و تقویت کنترل‌های داخلی حسابداری 5-2-6) مزایای حسابداری ناب 5-2-7) بحث و نتیجه‌گیری 5-3) نظریه‌ی محدودیت 5-3-1) معیارهای عملیاتی نظریه‌ی محدودیت 5-3-1-1) گلوگاه تولید 5-3-1-2) موجودی احتیاطی 5-3-1-3) مدت زمان رساندن مواد به گلوگاه 5-3-2) معیارهای مالی نظریه‌ی محدودیت 5-3-2-1) عملکرد (توان عملیاتی) 5-3-2-2) مجموع بها (هزینه)های متغیر 5-3-2-3) سرمایه‌گذاری در موجودی‌های 5-3-2-4) بها (هزینه)‌های عملیاتی 5-3-2-5) سود خالص 5-3-3) مراحل تحلیل نظریه‌ی محدودیت 5-3-3-1) شناسایی محدودیت (گلوگاه)های سیستم 5-3-3-2) تصمیم‌گیری درباره‌ی چگونگی بهره‌برداری از محدودیت سیستم تعیین کردن سودآورترین ترکیب محصولات سودآور با توجه به این محدودیت) 5-3-3-3) به حداکثر رساندن جریانی که از این گلوگاه می‌گذرد 5-3-3-4) افزایش سطح و ظرفیت تولید (عملکرد) با توجه به محدودیت‌ها 5-3-3-5) طرح‌ریزی دوباره‌ی فرآیند تولید برای انعطاف‌پذیری و افزایش ؟؟ چرخه‌ی تولید 5-3-4) نظریه‌ی محدویت‌ها و تحلیل بازده تولید

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

به این محصول امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این محصول 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط