این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

کتاب حسابداری پیشرفته 2

کتاب حسابداری پیشرفته 2
چکیده این محصول : انتشار : 1397/07/24 0 نظر

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: حسابداری پیشرفته 2

ناشر: صفار

نویسندگان: علی سعیدی - مجید عظیمی

مترجم:

شابک: 9789643884642

نوبت چاپ: چهارم 1395

 

فهرست کتاب

# فصل اول: توسعه شرکتهای سهامی و حسابداری ترکیب واحدهای تجاری توسعه واحدهای تجاری متشکل از چند شرکت سهامی دلایل توسعه شرکتهای سهامی اشکال توسعه شرکتهای سهامی فراوانی ترکیب واحدهای تجاری و واحدهای تجاری متشکل از چند شرکت سهامی توسعه شرکت از طریق ترکیب واحدهای تجاری انواع ترکیب واحدهای تجاری قراردادهای غیر رسمی قراردادهای رسمی روشهای انجام ترکیب واحدهای تجاری تحصیل دارایی ها تحصیل سهام ارزیابی واحدهای تجاری ارزیابی تک تک دارایی ها و بدهی ها ارزش سودهای بالقوه ارزیابی ما به ازای مبادله شده روشهای حسابداری و گزارشگری حسابداری خرید ماهیت روش خرید تعیین قیمت خرید ترکیب از طریق خرید خالص دارایی ها ثبتهای روزنامه در دفاتر شرکت تحصیل شده ثبت سرقفلی تفاوت منفی ترکیب از طریق خرید سهام گزارشگری مالی بعد از خرید الزامات افشا خلاصه مفاهیم و واژگان اصلی ضمیمه: مثال تشریحی خلاصه از روش حسابداری خرید روش حسابداری خرید سؤالات افته تمرین ها مسائل فصل دوم: شخصیت گزارشگر و صورتهای مالی تلفیقی فایده صورتهای مالی تلفیقی سرمایه گذاران بلند مدت و مدیریت شرکت اصلی سایر اشخاص ذی نفع محدودیت های صورتهای مالی تلفیقی صورتهای مالی شرکت فرعی تصمیم گیری درباره گزارشگری تلفیقی: مفاهیم و استانداردها دیدگاه سنتی کنترل کنترل غیر مستقیم و توانایی اعمال کنترل پایداری کنترل تفاوت دوره های زمانی و روشهای حسابداری مفهوم شخصیت گزارشگری فرآیند تلفیق تشریح فرآیند تلفیق شخصیت تلفیقی سرمایه گذاری بین شرکتهای عضو گروه مطالبات و بدهیهای بین شرکتهای عضو گروه سود فروش بین شرکتهای عضو گروه از دیدگاه شخصیت واحد ابزارهای مورد استفاده در فرآیند تلفیق حقوق اقلیت (فاقد کنترل ) صورتهای مالی ترکیبی سایر ملاحظات دیدگاههای متفاوت تلفیق تئوری مالکانه تئوری شرکت اصلی تئوری تفکیک شخصیت ( واحد تجاری ) رویه جاری رویه آتی خلاصه مفاهیم و واژگان اصلی سؤالات افته ها تمرین ها مسائل فصل سوم : تلفیق صورتهای مالی در تاریخ تحصیل کاربرگ تلفیقی شکل کاربرگ ماهیت ثبتهای حذفی تهیه ترازنامه تلفیقی بلافاصله بعد از تحصیل مالکیت کامل خرید کل سهام به ارزش دفتری کاربرگ تلفیقی ثبت حذف سرمایه گذاری ترازنامه تلفیقی خرید کل سهام به مبلغی بیشتر از ارزش دفتری طرز عمل در مورد تفاوت مثبت اشتباه یا قلم افتادگی در دفاتر شرکت فرعی مازاد ارزش منصفانه داراییهای قابل تشخیص شرکت فرعی بر ارزش دفتری آن وجود سرقفلی و سایر دلایل تشریح چگونگی برخورد با تفاوت و تحصیل کل سهام به مبلغی کمتر از ارزش دفتری اشتباه یا از قلم افتادگی در دفاتر شرکت فرعی مازاد ارزش دفتری خالص داراییهای قابل شناسایی شرکت فرعی بر ارزش منصفانه کاهش ارزش سرقفلی ثبت شده در تاریخهای قبلی خرید با چانه زنی (ارزان) تشریح چگونگی برخورد با تفاوت بستانکار تحصیل مالکیت بیشتر از ارزش دفتری و کمتر از ارزش منصفانه تهیه ترازنامه تلفیقی بلافاصله بعد از تحصیل حقوق اکثریت تحصیل حقوق اکثریت به بهای تمام شده تحصیل حقوق اکثریت به بهایی بیشتر از ارزش دفتری تشریح چگونگی برخورد با تفاوت بدهکار تحصیل مالکیت اکثریت به بهایی کمتر از ارزش دفتری مطالبات و بدهیهای بین شرکتهای عضو گروه سایر ملاحظات حسابهای ارزشیابی داراییها و بدهیها در زمان تحصیل استهلاک انباشته در تاریخ تحصیل ذخیره تغییر ارزش اوراق بهادار ذخیره مطالبات مشکوک الوصول حسابهای کسر و صرف زیان انباشته شرکت فرعی در زمان تحصیل : سایر حسابهای حقوق صاحبان سهام تغییر مبنای حسابداری شرکت فرعی خلاصه مفاهیم و واژگان اصلی سؤالات افته ها تمرین ها مسائل فصل چهارم : صورتهای مالی تلفیقی بعد از تاریخ تحصیل نظری کلی به فرآیند تلفیق سود خالص تلفیقی روشهای محاسبه سود خالص تلفیقی تشریح محاسبه سود خالص تلفیقی سود انباشته تلفیقی محاسبه سود انباشته تلفیقی تشریح محاسبه سود انباشته تلفیقی شکل کاربرگ تلفیق مالکیت 100 درصد سال ترکیب واحدهای تجاری ثبت روزنامه شرکت اصلی کاربرگ تلفیقی سال ترکیب واحدهای تجاری روابط بین اجزای کاربرگ سال دوم و سالهای بعدی تحصیل سهام ثبت روزنامه شرکت اصلی کاربرگ تلفیقی سال دوم بعد از ترکیب تلفیق صورتهای مالی - خرید کمتر از 100 درصد سهام به ارزش دفتری سال ترکیب ثبت های روزنامه شرکت اصلی بر طبق روش بهای تمام شده کاربرگ تلفیقی - سال ترکیب حقوق اقلیت دومین سال مالکیت ثبت روزنامه شرکت اصلی کاربرگ تلفیقی – سال دوم بعد از ترکیب صورتهای مالی تلفیقی - خرید اکثریت سهام به مبلغی بیش از ارزش دفتری سال ترکیب ثبت های روزنامه شرکت اصلی بر طبق روش بهای تمام شده کاربرگ تلفیقی – سال دوم ترکیب سود خالص و سود انباشته تلفیقی ثبت روزنامه شرکت اصلی طبق روش بهای تمام شده - سال دوم تحصیل مالکیت کاربرگ تلفیقی - دومین سال بعد از ترکیب سود انباشته تلفیقی صورتهای مالی تلفیقی تلفیق و روش ارزش ویژه اثر بر فرآیند تلفیق تلفیق در سال ترکیب واحدهای تجاری ثبتهای روزنامه شرکت اصلی طبق روش ارزش ویژه کاربرگ تلفیقی - سال ترکیب سال دوم ترکیب ثبتهای روزنامه شرکت اصلی کاربرگ تلفیقی - دومین سال بعد از ترکیب سود خالص و سود انباشته تلفیقی توقف تلفیق صورتهای مالی سایر ملاحظات مربوط به تخصیص تفاوت فروش داراییهایی که تفاوت به آن تخصیص یافته توسط شرکت فرعی موجودی کالا دارائیهای ثابت تفاوت تخصیص یافته به بدهیها خلاصه مفاهیم و واژگان اصلی ضمیمه : تشریح تغییر مبنای حسابداری شرکت فرعی تجدید ارزیابی در کاربرگ تغییر مبنای حسابداری شرکت فرعی سؤالات افته ها تمرین ها مسائل فصل پنجم: انتقال دارایی های غیر جاری بین شرکت های عضو گروه بررسی کلی شخصیت تلفیقی حذف انتقالات بین شرکت های عضو گروه حذف سود یا زیان تحقق نیافته انتقال دارایی ها - زمین بررسی کلی فرآیند حذف سود تخصیص سود تحقق نیافته سود سهامداران اقلیت فروش از شرکت اصلی به شرکت فرعی ثبت روش بهای تمام شده در سال 1381 کاربرگ تلفیقی سال 1381 سود خالص تلفیقی حقوق سهامداران اقلیت فروش از شرکت فرعی به شرکت اصلی ثبت روش بهای تمام شده در سال 1381 کار برگ تلفیقی سال 1381 و سود خالص تلفیقی حقوق سهامداران اقلیت حذف سود تحقق نیافته پس از اولین سال واگذاری دارایی در دوره های بعد انتقال داراییهای استهلاک پذیر و فروش از شرکت اصلی به شرکت فرعی، ثبت های جداگانه هر شرکت در سال 13x1 کاربرگ تلفیقی سال 1381 ثبت های جداگانه هر شرکت در سال 1382 کاربرگ تلفیقی سال 1382 سود خالص و سود انباشته تلفیقی حقوق سهامداران اقلیت تلفیق در سال های بعد تغییر در عمر بر آوردی دارایی فروخته شده به شرکت فرعی فروش از شرکت فرعی به شرکت اصلی ثبتهای جداگانه در سال 1381 کاربرگی تلفیقی سال 1381 ثبتهای جداگانه هر شرکت در سال 1382 ثبتهای حذفی تلفیقی در سال 1382 سود خالص تلفیقی حقوق سهامداران اقلیت انتقال داراییهای غیر جاری بین شرکتهای عضو گروه روش ارزش ویژه پایه و روش ارزش ویژه کاملا تعدیل شده

 

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh

به این محصول امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این محصول 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط