این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

حسابداری پیشرفته 2

حسابداری پیشرفته 2
چکیده این محصول : انتشار : 1397/10/30 0 نظر

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: حسابداری پیشرفته 2

ناشر: شریعتی فر

نویسندگان: جواد معصومی

مترجم:

شابک: 9789641028888

نوبت چاپ: اول-1394

 

فهرست کتاب

# عنوان فصل اول: ترکیب تجاری و انواع آن مقدمه آشنایی با برخی اصطلاحات در ترکیب های تجاری ترکیب تجاری ترکیب دوستانه و غیردوستانه (همراه با مقاومت) انواع ترکیب تجاری از نظر نوع فعالیت شرکتها الف. ترکیب افقی ب. ترکیب عمودی ج. ترکیب ناهمگون (مجتمع / نامتجانس / متفرقه) انواع ترکیب تجاری از نظر شخصیت حقوقی شرکتها بعد از ترکیب الف. جذب قانونی (ادغام یک طرفه / تملک) ب. تلفیق قانونی (ادغام دوطرفه) ج. تحصیل سهام روش های انجام ترکیب های تجاری الف. از طریق خرید خالص داراییهای یک واحد تجاری توسط واحد تجاری دیگر (تحصیل داراییها) ب. از طریق خرید حقوق مالکانه (سهام عادی یا سهم الشرکه) الزامات افشا پرسش های مفهومی پرسش های چهار گزینهای تمرین های فصل مسئله ای برای آموزش کار گروهی فصل دوم: حسابداری ترکیب تجاری از نوع جذب مقدمه روش حسابداری ترکیب های تجاری در تاریخ خرید الف. روش حسابداری خرید ب، روش حسابداری اتحاد منافع مقایسه ی روش حسابداری خرید و اتحاد منافع دلایل حذف روش اتحاد منافع محاسبه ی بهای تمام شدهی ترکیب تجاری تخصیص بهای تمام شده ترکیبات تجاری تعیین ارزش منصفانه تک تک دارایی ها و بدهی های قابل تشخیص واحد تحصیل شده سرقفلی استهلاک سر قفلی سر قفلی منفی نوعی برخورد با سرقفلی منفی خرید مرحله ای سهام حسابداری جذب به روش خرید در دفاتر شرکت ترکیب کننده (خریدار) مقایسری بهای ترکیب با ارزش مندقائه ی خالص دارایی های شرکت ترکیب شده حسابداری جذب در دفاتر شرکت ترکیب شده تعهدات مشروط تعدیل بهای تمام شده ی ترکیب بر اساس رویدادهای آتی پرداخت مابه ازای اضافی مشروط به حفظ یا دوست یابی به سطح مشخصی از درآمد در دوره های آتی توسط واحد. ترکیب شده پرداخت مابه ازای اضافی مشروط به حفظ قیمت سهام منتشر شده توسط واحد ترکیب کننده مسائل حل شده پیوست: روش حسابداری اتحاد منافع پرسش های مفهومی پرسش های چهار گزینه ای تمرین ها و مسائل فصل مسائلی برای آموزش کار گروهی فصل سوم: ارائه ی صورتهای مالی تلفیقی در تاریخ تحصیل سهام مقدمه آشنایی با برخی اصطلاحات جهت ارائه ی صورتهای مالی تلفیقی شمول صورتهای مالی تلفیقی لزوم تهیهی صورتهای مالی تلفیقی صورتهای مالی ترکیبی قواعد کلی حاکم بر تهیه و تنظیم کاربرگ تلفیقی نحوه ی تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی تلفیق صورتهای مالی در تاریخ تحصیل سهام الف. تحصیل کل سهام عادی دارای حق رأی شرکت فرعی (تحصیل 100 درصد سهام عادی) سازی دقیقا معادل ارزش دفتری خالص دارایی های شرکت فرعی باشد (عدم وجود سرقفلی ) مبلغ سرمایه گذاری بیشتر از ارزش دفتری خالص دا ای های شرکت فرعی باشد (وجود سرقفلی مثبت) مبلغ سرمایه گذاری کمتر از ارزش منصفانهی خالص دارایی های شرکت فرعی باشد (وجود سرقفلی منفی) مقایسه ی مبلغ خرید با خالص دارایی های شرکت فرعی (تحصیل 100 درصد سهام عادی) پر تحصیل اکثریت سهام عادی دارای حق رأی شرکت فرعی (تحصیل کمتر از 100 درصد سهام) . 1. تئوری شرکت اصلی 2. تئوری مالکیت (مالکیت انفرادی / تلفیق نسبی) 3. تئوری واحد اقتصادی (واحد تجاری / شخصیت) تهیه ی صورتهای مالی تلفیقی طبق استانداردهای حسابداری ملی ایران موارد خاص در گزارش گری صورتهای مالی تلفیقی ا رویه های حسابداری 2، تاریخ ها و دوره های حسابداری مالکیت بخشی از سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی 4. تحصیل زیان یک واحد زیان ده به صاحبان سهام اقلیت حسابهای فیمابین شرکت های عضو گروه 6، محدودیت های صورتهای مالی تلفیقی 7. سود سهام تصویب و پرداخت نشدهی شرکت فرعی در تاریخ تحصیل سرمایه گذاری 8. تهیهی صورتهای مالی تلفیقی با بیش از یک شرکت فرعی الزامات افشا مسائل حل شده پیوست: ارائه ی صورتهای مالی تلفیقی به روش اتحاد منافع و سهام خزانهی شرکت فرعی الف. تحصیل کل سهام عادی دارای حق رأی شرکت فرعی (تحصیل 100 درصد سهام عادی) ب. تحصیل اکثریت سهام عادی دارای حق رأی شرکت فرعی (تحصیل کمتر از 100 درصد سهام عادی سهام خزانهی شرکت فرعی 1. روش بهای تمام شده 2. روش ارزش اسمی پرسش های مفهومی پرسش های چهار گزینه ای تمرین ها و مسائل فصل مسائلی برای آموزش کار گروهی فصل چهارم: ارائهی صورتهای مالی تلفیقی بعد از تاریخ تحصیل سهام مقدمه حسابداری سرمایه گذاری در سهام عادی تشریح روشهای حسابداری سرمایه گذاری در سهام عادی الف. روش بهای تمام شده پس از کسر ذخیرهی کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری ب .روش تجدید ارزیابی ج. روش ارزش ویژه ی کامل د. روش ارزش ویژهی ناقص تهیه صورت های مالی تلفیقی در پایان سال اول تحصیل (روش بهای تمام شده) تهیاهی صورتهای مالی تلفیقی در پایان سال دوم تحصیل و بعد از آن (روش بهای تمام شده) موارد خاص در ارتباط با تهیه ی صورت های مالی تلفیقی بعد از تاریخ تحصیل سهام 1، سایر ملاحظات مربوط به تخصیص مابه التفاوت ایجاد شده در تاریخ تحصیل 2.محاسبه ی سود (زیان) خالص تلفیقی خارج از کاربرگ الف. رویکرد تجمعی ب. رویکرد باقی مانده (کاربرگی) 3. محاسبهی سود (زیان انباشتهی تلفیقی خارج از کاربرگ 4، تحصیل سهام عادی شرکت فرعی در طی دوره ی مالی 5. تحصیل تدریجی سهام عادی شرکت فرعی 6.دریافت سود سهام مربوط به قبل از تاریخ تحصیل سهام (سود سهام تصفیه) 7. نحوهی برخورد با کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری در سهام عادی شرکت فرعی 8. توقف تلفیق صورتهای مالی مسائل حل شده پیوست: روش تجدید ارزیابی تهیه تهیه ی صورتهای مالی تلفیقی در پایان سال اول تحصیل (روش تجدید ارزیابی) تهیه ی صورتهای مالی تلفیقی در پایان سال دوم تحصیل (روش تجدید ارزیابی) پرسش های مفهومی پرسش های چهار گزینه ای تمرینها و مسائل فصل مسئله ای برای آموزش کار گروهی فصل پنجم: معاملات درون گروهی - خرید و فروش موجودی کالا مقدمه خرید و فروش موجودی کالا بین شرکت های عضو گروه حذف سود یا زیان تحقق نیافته ی ناشی از معاملات درون گروهی تأثیرات معامله ی درون گروهی موجودی کالا بر حسابهای هر یک از شرکت های عضو گروه محاسبهی سود (زیان) تحقق نیافتهی مربوط به فروش کالا در داخل گروه عوامل مؤثر بر میزان سود (زیان) تحقق نیافته الف. هزینه ی حمل و نقل کالای فروش رفته ب. ارزیابی موجودی کالای پایان دوره در شرکت خریدار ج. مالیات بر درآمد انجام ثبتهای حذفی کاربرگ جهت ارائه ی صورتهای مالی تلفیقی موارد خاص در ارتباط با خرید و فروش موجودی کالا در تهیهی صورتهای مالی تلفیقی 1. نگهداری موجودی کالا بیش از دو دوره ی مالی 2. فروش کالا از یک شرکت فرعی به یک شرکت فرعی دیگر در گروه مسائل حل شده پرسش های مفهومی پرسش های چهار گزینه ای تمرین ها و مسائل فصل مسئله ای برای آموزش کار گروهی فصل ششم: معاملات درون گروهی - خرید و فروش دارایی های غیرجاری مقدمه بخش اول: خرید و فروش دارایی های استهلاک ناپذیر (زمین) بخش دوم: خرید و فروش دارایی های استهلاک پذیر موارد خاص در ارتباط با خرید و فروش داراییهای غیرجاری در تهیهی صورتهای مالی تلفیقی خرید و فروش داراییهای غیرجاری همراه با زیان 1 . 1- خرید و فروش زمین همراه با زیان 2 . 1 - خرید و فروش دارایی های استهلاک پذیر همراه با زیان 2. فروش دارایی غیرجاری استهلاک پذیر مبادله شده بین شرکتهای عضو گروه توسط شرکت خریدار به خارج از گروه 3. فروش دارایی غیرجاری از یک شرکت فرعی به یک شرکت فرعی دیگر در گروه 4. خرید و فروش دارایی استهلاک پذیر در طی سال 5. عدم وجود حساب استهلاک انباشتهی دارایی استهلاک پذیر مبادله شده در دفاتر هر یک از شرکتهای عضو گروه 6. ثبت موجودی کالای خریداری شده از شرکت عضو گروه به عنوان دارایی غیرجاری در دفاتر شرکت خریدار 7 متفاوت بودن روش استهلاک دارایی استهلاک پذیر مبادله شده بین شرکت های عضو گروه 8. مبادلهی دارایی غیرجاری تجدید ارزیابی شده بین شرکت های عضو گروه 9 و تغییر در عمر مفید برآوردی دارایی استهلاک پذیر مبادله شده بین شرکت های عضو گروه 10. قرارداد اجاره بین شرکتهای عضو گروه مسائل حل شده پرسش های مفهومی پرسش های چهار گزینه ای تمرین ها و مسائل فصل مسائلی برای آموزش کار گروهی فصل هفتم: صورت جریان وجوه نقد تلفیقی و مسایل خاص مقدمه صورت جریان وجوه نقد تلفیقی طبقه بندی اطلاعات مربوط به صورت جریان وجوه نقد تلفیقی جمع آوری اطلاعات جهت تهیهی صورت جریان وجوه نقد تلفیقی نحوه ی ارائه ی صورت جریان وجوه نقد تلفیقی الف. روش مستقیم ب. روش غیر مستقیم برخی از نکات خاص در تهیهی صورت جریان وجوه نقد تلفیقی مسائل حل شده اظهارنامهی مالیاتی تلفیقی مزایا و معایب تهیهی اظهارنامه ی مالیاتی تلفیقی پرسش های مفهومی . پرسش های چهار گزینه ای تمرین ها و مسائل فصل مسئله ای برای آموزش کار گروهی واژه نامه ی انگلیسی به فارسی کلید پرسش های چهارگزینه ای فهرست منابع

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh

به این محصول امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این محصول 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط