این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

پنجه ی قدرتمند حسابرسی

پنجه ی قدرتمند حسابرسی
چکیده این مطلب : انتشار : 1398/10/03 0 نظر

در این مقاله با پنج رکن اصلی حسابرسی که هر مالیچی باید بداند آشنا خواهید شد.

شما را دعوت به خواندن این مقاله میکنیم.

"پنج رکن اصلی حسابرسی که هر مالیچی باید بداند"

رکن اول-حسابرس مستقل

صورتهای مالی اصلی که از سیستم حسابداری بدست می‌آید بدون اظهارنظر حسابرس فاقد اعتبار کافی هستند در نتیجه، برای آنکه گروه‌های مختلف استفاده کننده از صورتهای مالی که دارای حقوق، منافع و علایق گوناگون هستند بتوانند به صورتهای مالی که با نظر و مسئولیت مدیریت تهیه شده است بیشتر اعتماد و اتکاء کنند، مجامع عمومی موسسات، حسابداران خبره‌ای را انتخاب می‌کنند که نسبت به صورتهای مالی مزبور ، بی‌طرفانه اظهار‌نظر کنند.

اظهار نظر حسابرس درباره صورتهای مالی یک موسسه، عاملی برای پذیرش عمومی این صورتها بوسیله سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سازمانهای دولتی است. چنین وظیفه‌ای در حسابرسی به نقش اعتباردهی شهرت یافته است.

اگرچه اظهار نظر حسابرس، اعتبار صورتهای مالی را افزایش می‌دهد، اما مسئولیت مدیریت را نسبت به صورتهای مالی رفع نمی‌کند و نمی‌تواند در حکم تضمین ادامه فعالیت موسسه مورد رسیدگی یا تائیدی بر کارآئی و اثربخشی مدیریت آن باشد.

حسابداران حرفه‌ای که مجاز به عرضه خدمات حرفه‌ای به عموم می‌باشند حسابرس مستقل و کاری که انجام می‌دهند حسابرسی مستقل نامیده می‌شود. در ایران، تنها حسابداران رسمی شاغل اجازه دارند که خدمات حرفه‌ای خود را در زمینه‌های حسابرسی و بازرسی قانونی موسسات به عموم عرضه کنند.

رکن دوم-تائیدیه مدیران

مسئولیت نهائی تهیه و ارائه صورتهای مالی به عهده مدیریت است. همچنین، مدیران به نمایندگی از سوی موسسه مکلف به ایفای تعهدات و انجام تکالیفی می‌باشند که به موجب قراردادها، مقررات، الزامات قانونی و موارد مصرح در اساسنامه به عهده موسسه است. تائیدیه مدیران نامه‌ای است خطاب به حسابرس که در آن مدیران موسسات مسئولیت ارائه صحیح صورتهای مالی را در انطباق با استانداردهای حسابداری و با توجه به مقررات لایحه اطلاع قسمتی از قانون تجارت می‌پذیرند و صورتهای مالی را در حد اطلاع و اعتقاد خود تائید می‌کنند.

 ارتباط حسابرس با مدیریت

حسابرس در طول عملیات حسابرسی در باره موضوعاتی که لازم تشخیص می‌دهد با مدیریت واحد مورد رسیدگی مذاکره می‌کنند. در پایان رسیدگی، مذاکره حسابرس و مدیریت درباره موضوعاتی چون مشکل اجرائی در انجام عملیات حسابرسی، موارد عدم توافق با مدیریت در ارتباط با صورتهای مالی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی حسابرس ضروری است.

رکن سوم- گزارش حسابرسی

گزارش حسابرس نتیجه نهائی فرایند حسابرسی است که در آن نظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی موسسه مورد رسیدگی ارائه می‌شود. مخاطب حسابرس در این گزارش، شخص یا اشخاصی است که وی را دعوت به کار کرده است. حسابرس طبق موازین حرفه‌ای موظف است که نسبت به صورتهای مالی موسسه مورد رسیدگی به یکی از نوع زیر اظهارنظر کند:

  • نظر موافق یا مقبول

مطلوب‌ترین نوع گزارش حسابرسی است. حسابرس هنگامی نظر موافق یا مقبول اظهار می‌کند که در رسیدگی خود به صورتهای مالی با محدودیت اساسی و ابهام عمده روبرو نشده باشد.

  • نظر مشروط

حسابرس هنگامی نظر مشروط اظهار می‌کند که آثار ناشی از انحراف از استانداردهای حسابداری در تهیه صورتهای مالی یا محدویت در دامنه رسیدگی حسابرس اساسی نباشد. گزارش حسابرسی مشروط در مجموع یک نظر مثبت است و بیانگر نادرستی یا عملکرد نامناسب مدیریت نیست. زیرا در مواردی ممکن است مدیریت با پیشنهاد حسابرس برای تغییر در صورتهای مالی موافق نباشد و رفع محدویتهای حاکم بر رسیدگی حسابرس از حیطه اختیارات مدیریت  خارج باشد.

  • نظر مخالف یا مردود

نقطه مقابل نظر موافق است. حسابرس هنگامی نظر مخالف یا مردود اظهار می‌کند که آثار انحراف از استانداردهای حسابداری در تهیه صورتهای مالی اساسی باشد و مطلوبیت صورتهای مالی را مخدوش کند.

  • عدم اظهارنظر

این نوع گزارش به مفهوم نظر منفی نیست. حسابرس هنگامی در باره صورتهای مالی اظهارنظر  نمی‌کند که در رسیدگی خود با محدودیت اساسی یا ابهام عمده روبرو است و مبنای کافی برای اظهارنظر ندارد.

رکن چهارم-بازرس قانونی

مجمع عمومی عادی شرکتهای سهامی طبق ماده 144 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مکلف است در هرسال یک یا چند نفر بازرس  انتخاب کند تا وظایف خود را طبق مقررات این قانون انجام دهد. تصمیماتی که مجمع عمومی بدون قرائت گزارش بازرس در باره حسابها و ترازنامه شرکت اتخاذ کند معتبر نخواهد بود. برخی از مواد مقرر در این قانون در باره بازرس قانونی به شرح زیر است:

  • وظایف بازرس قانونی

- اظهار نظر در باره‌ی صحت و درستی صورت دارایی، عملکرد، سود و زیان و ترازنامه ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی ( مواد 148 و 150)

- اظهار نظر در باره‌ی صحت و درستی مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند ده روز قبل از تشکیل آن( مواد 148 و 150)

- تسلیم گزارش جامع راجع به وضع شرکت ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی(ماده 150)

- حصول اطمینان از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه شرکت(ماده 148)

- آگاه کردن مجمع عمومی عادی در صورتیکه مدیران اطلاعات خلاف واقع در اختیار صاحبان سهام قرار دهند( ماده 148)

- گزارش هرگونه تخلف یا تقصیر در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل به مجمع عمومی(ماده 151)

- اعلام وقوع جرم به مراجع قضائی و گزارش آن به اولین مجمع عمومی عادی در صورتی‌که ضمن انجام دادن ماموریت خود از آن مطلع شوند(ماده 151)

- گزارش هرگونه تخلف از مقررات و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه به مجمع عمومی عادی( ماده 114)

  • اختیارات بازرس قانونی

-رسیدگی و بازرسی اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت و استفاده از نظر کارشناسان در مواردی که لازم تشخیص می‌دهد(ماده 149)

- دعوت برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در صورتی‌که هیئت مدیره در موعد مقرر این دعوت را انجام ندهد(ماده 91)

  • گزارش بازرس قانونی

بازرس قانونی صحت حسابها را تضمین یا گواهی نمی‌کند بلکه تنها نسبت به آنها در گزارش خود اظهار نظر می‌کند. گزارش بازرس قانونی باید حاوی نکات زیر باشد:

- اظهار نظر نسبت به صحت و درستی صورت دارائی، دیون و صورت حساب سود و زیان و ترازنامه که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی عادی تهیه کرده‌اند( ماده 148)

- اظهار نظر درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اخیتار مجامع عمومی می‌گذارند( ماده 148)

- آگاه ساختن مجمع عمومی، در صورتی‌که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه به طور یکسان رعایت نشده باشد( ماده 148)

- آگاه ساختن مجمع عمومی، در صورتی‌که مدیران اطلاعاتی خلاف واقع در اختیار صاحبان سهام گداشته باشند(ماده 148)

- اظهار نظر در مورد معاملات شرکت با اشخاص وابسته( ماده 129)

رکن پنجم-هیات مدیره

هیات مدیره می‌تواند به منظور کمک به استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی در درک آثار تغییرات عمده در وضعیت اقتصادی کشور نظیر بروز تورم حاد یا تغییر در عوامل و مقررات مربوط به فعالیتهای اقتصادی نظیر ایجاد محدودیتهای ارزی و تغییر شدید در نرخ ارز و رفع نارسائیهای صورتهای مالی با ارائه گزارش تکمیلی به مجمع عمومی صاحبان سرمایه یا سایر مراجع تصمیم‌گیری، سودمندی اطلاعات منعکس در صورتهای مالی را افزایش دهد.

گزارش سالانه

گزارش سالانه  موسسات معمولا با همکاری روابط عمومی و طراحان گرافیست تنظیم و برای جلب توجه سرمایه‌گذاران فعلی و آینده، در صورت لزوم، عکس، نمودار و جدول رنگی به آن، افزوده می‌شود. این گزارش دارای دو بخش قابل تفکیک زیر است:

این بخش شامل صورتهای مالی و یاداشتهای همراه آن است. صورتهای مالی که در گزارش سالانه منظور می‌شود باید به وضوح از سایر اطلاعات مندرج در این گزارش قابل تشخیص باشد.

این بخش شامل گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سرمایه است که از پردازش سیستم حسابداری بدست نیامده است یا اساسا جنبه غیرمالی دارد.

ساختار گزارش سالانه

گزارش سالانه معمولا دارای بندهائی به شرح زیر است:

  • بند اول:

مسئولیت صورتهای مالی منعکس در گزارش سالانه به عهده مدیریت است. صورتهای مالی طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، متناسب با اوضاع و احوال شرکت تهیه شده‌است و برخی از مبالغ مندرج در آن بر قضاوت و برآوردهای منطقی مبتنی است.

  • بند دوم:

مدیریت نسبت به استقرار سیستم کنترل داخلی مناسب برای اطمینان از محافظت از دارائیها، تصویب درست معاملات، ثبت و گزارش صحیح معاملات با رعایت فزونی منافع بر مخارج مسئولیت دارد.

تقویت سیستم کنترل داخلی حسابداری از طریق برنامه حسابرسی داخلی ، سیاستها و خط‌ مشی‌های مدون، دقت در انتخاب و آموزش کارکنان واجد شرایط و تدوین آئین‌نامه‌های داخلی به اجرا در می‌آید.

مدیریت اعتقاد دارد که کنترلهای داخلی حسابداری شرکت اطمینان کافی از محافظت دارائیها در مقابل زیانهای عمده ناشی از استفاده یا کنارگذاری غیرمجاز دارائیها را بدست می‌دهد و مدارک مالی برای تهیه صورتهای مالی و سایر گزارشها و حسابخواهی در مورد دارائیها قابل اعتماد است.

  • بند سوم:

کمیته حسابرسی هیات مدیره شرکت مرکب از مدیران غیرموظف است که رابطه استخدامی با شرکت ندارند و این کمیته بطور متناوب با حسابرسان مستقل، مدیریت و حسابرسان داخلی ملاقات دارد و با آنها در باره‌ی کنترلهای داخلی حسابداری، حسابرسی و موضوعات گزارشگری مالی مذاکره می‌کند.

 

برای دانلود pdf این مقاله اینجا کلیک کنید.


 

تهیه و تدوین گروه محتواساز هدفکار

 

منتظر دریافت نظرات شما هستیم

 

بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط