این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

نرم افزارهای کاربردی در حسابداری/جلد اول

نرم افزارهای کاربردی در حسابداری/جلد اول
چکیده این محصول : انتشار : 1399/12/25 0 نظر

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: نرم افزارهای کاربردی در حسابداری

ناشر: انتشارات ترمه

ترجمه: حسین امین پور-رحمن رحمن نژاد

شابک:  9789649788432

نوبت چاپ:  چاپ اول 1399

قیمت: 120.000 تومان

تعداد صفحه: 346 صفحه

هدفکتاب

درباره کتاب

مجموعه ای کامل و بی نظیر برای آنان که می خواهند در زمینه کار عملی حسابداری و کار با نرم افزارهای مالی متخصص شوند . این مجموعه در دو بخش اصلی تهیه شده است :

1- کتاب به عنوان منبع اصلی درس ؛ که مطالب مورد نیاز را به صورتی ساده شیوا ، با زبانی گویا و قابل فهم بیان می کند .

 2 - DVD همراه کتاب که شامل بخشهای زیر می باشد :

 نرم افزار حسابگران جهت نصب و انجام کار عملی راهنمای کامل کار با نرم افزار حسابگران پاور پوینت مطالب جهت مرور و یادگیری بهتر مفاهیم کتاب پروژه های عملی و کاربردی برای تمرین در محیط واقعی کار سایر مطالب آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش حسابداری استفاده کنندگان

فهرست مطالب

فصل اول :سیستم و اجزای آن

ا- تعریف سیستم ( نظام )

2- دلیل نیاز به سیستم

3- نیاز به اطلاعات در زندگی

 4- اطلاعات زیربنای تصمیم گیری

5- اجزای یک سیستم

 6- عملکرد یک سیستم

 7- انجام اصلاحات در یک سیستم

8- عوامل یک سیستم

9- اهداف یک سیستم

فصل دوم : ساختار سیستم حسابداری

 ا- دلایل نیاز به سیستم مالی و حسابداری

 2- تعریف حسابداری

 1-2 تعریف حسابداری به صورت فرآیندی

2-2 تعریف حسابداری به صورت سیستمی

3- انواع سیستمهای حسابداری

1-3 سیستم حسابداری دستی

 2-3 سیستم حسابداری مکانیزه ( کامپیوتری )

 4- عوامل سیستم حسابداری

فصل سوم : مراحل طراحی سیستم حسابداری یک مؤسسه

 1- مراحل طراحی یک سیستم حسابداری

2- چارت سازمانی ( نمودار سازمانی )

 3- طبقه بندی حسابهای جمع آوری . ] شده

 4- تکالیف مهم قانونی شرکتهای خصوصی پس از تاسیس

فصل چهارم : انجام تنظیمات اولیه و وارد کردن اطلاعات پایه در یک سیستم نرم افزار - انجام تنظیمات اولیه

1-1 تنظیمات محیط برنامه

 2-1 تنظیمات گزارش ها

 3-1 تعیین مسیر برای تهیه ی فایل ( نسخه ) پشتیبان

 2- وارد کردن اطلاعات پایه

 1-2 ثبت مشخصات مؤسسه

 2-2 ایجاد سال مالی

 3- تعریف کاربران و تعیین محدودهی دسترسی آنها

 1-3 معرفی کاربر به سیستم

 2-3 مشخص کردن محدوده ی دسترسی کاربر

فصل پنجم : تعریف گروه حسابها

 ا- تعریف حسابها

2- تعیین گروه حسابها

 3- معادله ی حسابداری

 1-3 تعریف معادلهی حسابداری

 2-3 تحلیل معادلهی حسابداری

3-3 اهمیت معادلهی حسابداری

4-3 معادلهی حسابداری و ثبت معاملات

 5-3 تجزیه و تحلیل معاملات

 4- طبقه بندی حسابها

 1-4 دلیل نیاز به طبقه بندی حساب ها در یک سیستم حسابداری

2-4 نحوهی طبقه بندی حسابها

5- گروه حسابهای ترازنامه ای

 1-5 داراییها

 2-5 بدهیها

3-5 سرمایه

 6- گروه حسابهای سود و زیانی

 1-6 درآمدها

2-6 بهای تمام شده

 3-6 هزینه ها

 7- گروه حسابهای سایر

8- تعریف گروه حسابها

 1-8 کاربرد گروه حساب

9- ایجاد کدینگ گروه حسابها

1-9 ساختار کدینگ در سیستم حسابداری

2-9 تعریف کدینگ گروه حسابها

10- تعریف گروه حساب ها در سیستم نرم افزار

فصل ششم : تعریف حسابهای کل

ا- معرفی حسابهای کل

 2- کاربرد حساب های کل

 3- تعریف زیر شاخه ی گروه حسابهای صورت وضعیت مالی

 1-3 داراییهای جاری

1-1-3 موجودی نقد

 2-1-3 سرمایه گذاری های کوتاه مدت

 3-1-3 انواع سرمایه گذاری از نظر مدت زمان سرمایه گذاری

4-1-3 مطالبات

 1-3 -5 حسابها و اسناد دریافتنی تجاری کوتاه مدت

 6-1-3 تفکیک حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و غیر تجاری

7-1-3 موجودی مواد و کالا

8-1-3 سفارشات و پیش پرداختها

9-1-3 داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش

2-3 داراییهای غیرجاری

1-2-3 داراییهای ثابت مشهود

 2-2-3 داراییهای زیستی

 3-3 بدهی های جاری

 4-3 بدهی های غیرجاری

 5-3 حقوق صاحبان سهام

1-5-3 محاسبه ی اندوختهی قانونی

 2-5-3 محاسبهی سایر اندوخته ها

6-3 گروه حسابهای سود و زیانی

 1-6-3 فروشها و درآمدها

2-6-3 بهای تمام شده

 3-6-3 هزینه ها

 4- تعریف زیرشاخه گروه حساب های کنترلی

 5- تعریف زیرشاخه گروه حسابهای جذب و انحرافات

6- تعریف زیرشاخه حساب های انتظامی

 7- ایجاد کدینگ برای حساب های کل

 1-7 کدینگ حساب های صورت وضعیت مالی

1-1-7 حساب های کل گروه داراییها

2-1-7 حساب های کل گروه بدهیها

3-1-7 حساب های کل گروه حقوق صاحبان سهام

2-7 کدینگ حسابهای سود و زیانی

1-2-7 حسابهای کل گروه فروشها و درآمدها

2-2-7 حسابهای کل گروه بهای تمام شده

3-2-7 حسابهای کل گروه هزینه ها

3-7 کدینگ حساب های کل گروه سایر حسابها

1-3-7 حساب های کل گروه حسابهای کنترلی

 2-3-7 حسابهای کل گروه حسابهای جذب و انحرافات

 4-7 کدینگ حساب های کل گروه حساب های انتظامی

 8- تعیین ماهیت حسابهای کل

 1-8 ماهیت بدهکار

2-8 ماهیت بستانکار

 3-8 قاعده بدهکار و بستانکار

4-8 تعیین ماهیت حساب های کل در سیستم نرم افزاری

9- تعریف حساب های کل در سیستم نرم افزار

فصل هفتم : تعریف حساب های معین

1- زیر شاخه های گروه داراییهای جاری

1-1 زیرشاخه های حساب کل موجودی نقد

 1-1-1 تنخواه گردان

 2-1 زیرشاخه های حساب سرمایه گذاری های کوتاه مدت

3-1 زیر شاخه های حسابها و اسناد دریافتنی

 4-1 زیر شاخه های سایر حسابها و اسناد دریافتنی

ا -5 زیرشاخه های حساب موجودی مواد و کالا

601 زیر شاخه های حساب سفارشات و پیش پرداخت ها

7-1 زیر شاخه های حساب کل دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

 2- زیر شاخه های گروه دارایی های غیر جاری

 1-2 زیر شاخه های حساب دریافتنی های بلند مدت

 2-3 زیر شاخه های حساب سرمایه گذاری های بلند مدت

 3-2 زیر شاخه های حساب سرمایه گذاری در املاک

 4-2 زیر شاخه های حساب دارایی های نامشهود

5-2 زیر شاخه های حساب داراییهای ثابت مشهود

6-2 زیر شاخه های حساب سایر داراییها

 3- زیر شاخه های گروه بدهی های جاری

1-3 زیرشاخه های حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

2-3 زیر شاخه های حساب مالیات پرداختنی

 3-3 زیر شاخه های حساب سود سهام پرداختنی

 4-3 زیر شاخه های حساب تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت

 5-3 زیر شاخه های حساب ذخایر

 6-3 زیر شاخه های حساب پیش دریافت ها

 7-3 زیر شاخه های حساب بدهی مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

 4- زیرشاخه های گروه بدهی های غیرجاری

1-4 زیرشاخه های حساب پرداختنیهای بلند مدت

 2-4 زیر شاخه های حساب تسهیلات مالی بلند مدت

3-4 زیر شاخه های حساب اوراق قرضه پرداختنی بلند مدت

4-4 زیر شاخه های حساب پیش دریافت های بلند مدت

 5-4 زیر شاخه های حساب مزایای پایان خدمت کارکنان

 5- زیر شاخه های گروه حقوق صاحبان سهام

 1-5 زیرشاخه های حساب سرمایه

2-5 زیرشاخه های حساب افزایش سرمایه در جریان

3-5 زیرشاخه های حساب صرف سهام

4-5 زیرشاخه های حساب صرف سهام خزانه

5-5 زیر شاخه های حساب اندوختهی قانونی

6-5 زیر شاخه های حساب سایر اندوخته ها

 7-5 حساب مازاد تجدید ارزیابی داراییها ( شامل طبقات مختلف دارایی های ثابت )

8-5 زیرشاخه های حساب تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

9-5 زیر شاخه های حساب سود ( زیان انباشته )

10-5 زیر شاخه های حساب سهام خزانه

6- زیرشاخه های گروه فروشها و درآمدها

1-6 زیرشاخه های حساب درآمدهای عملیاتی

2-6 زیر شاخه های حساب برگشت از فروش و تخفیفات

 3-6 زیر شاخه های حساب تخفیفات نقدی فروش

4-6 زیر شاخه های حساب سایر درآمدهای عملیاتی

 5-6 زیر شاخه های حساب سایر درآمدهای غیر عملیاتی

7- زیرشاخه های گروه بهای تمام شده

1-7 زیر شاخه های حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته

2-7 زیر شاخه های حساب بهای تمام شده خدمات ارائه شده

 8- زیرشاخه های گروه هزینه ها

1-8 زیرشاخه های حساب هزینه های عمومی و اداری

2-8 زیر شاخه های حساب هزینه های توزیع و فروش

 3-8 زیرشاخه های حساب سایر هزینه های عملیاتی

 4-8 زیر شاخه های حساب هزینه های مالی

 5-8 زیرشاخه های حساب سایر هزینه های غیر عملیاتی

 9- زیرشاخه های گروه حساب های انتظامی و آماری

 1-9 زیرشاخه های حساب های انتظامی دیگران نزد ما ( به نفع شرکت )

2-9 زیر شاخه های حساب های انتظامی ما نزد دیگران ( به عهدهی شرکت )

3-9 زیر شاخه های حسابهای طرف حساب های انتظامی به نفع شرکت

 4-9 زیر شاخه های طرف حساب های انتظامی به عهدهی شرکت

 5-9 زیر شاخه های حساب تراز افتتاحیه و اختتامیه

10- ایجاد کدینگ برای حسابهای معین

1-10 کد حساب معین

 2-10 کدینگ حسابهای معین گروه داراییها

1-2-10 کدینگ حساب های معین دارایی های جاری

 2-2-10 کدینگ حسابهای معین داراییهای غیرجاری

3-10 نحوهی تعریف حسابهای معین در سیستم نرم افزار

فصل هشتم : تعریف حساب های تفصیلی

 ا- سطوح اصلی حسابها

2- نیاز به تعریف حسابهای تفصیلی

 3- سطوح تفصیلی حسابها

 1-3 سیستم حسابهای چهار سطحی

3-2. سیستم حساب های پنج سطحی

 3-3 سیستم حسابهای شش سطحی

 4- روشهای تعریف حسابهای تفصیلی در سیستم نرم افزار حسابداری

1-4 تعریف حسابهای تفصیلی به صورت غیر شناور

 2-4 تعریف حسابهای تفصیلی به صورت شناور

5- دسته بندی حسابهای تفصیلی سطح چهارم

6- مراحل تعریف یک حساب تفصیلی در سیستم نرم افزار حسابداری

فصل نهم : صدور سند حسابداری و ثبت عملیات مالی

 2- شرح مراحل چرخهی حسابداری

 1-2 مرحله اول - جمع آوری داده های مالی

 1-1-2 جمع آوری داده های مالی

 2-1-2 شناسایی و تفکیک معاملات

3-1-2 اندازه گیری آثار مالی معاملات

 2-2 مرحله دوم - تجزیه و تحلیل آثار مالی معاملات

3- سند حسابداری

 1-3 دلایل استفاده از سند حسابداری

2-3 الزامات یک سند حسابداری

 3-3 ساختار سند حسابداری در یک سیستم مکانیزه

 1-3-3 تاریخ سند

 2-3-3 شماره سند

 3-3-3 شماره عطف

4-3-3 وضعیت ثبت سند

5-3-3 ضمائم سند

6-3-3 شرح سند

 7-3-3 نوع سند

 4-3 ثبت مشخصات سند در یک سیستم نرم افزار حسابداری

 1-4-3 تغییر وضعیت ثبت سند حسابداری

 5-3 نکات مهم در صدور اسناد حسابداری

6-3 مراحل کلی مربوط به صدور سند حسابداری

 7-3 صدور اسناد حسابداری در شرایط خاص

 1-7-3 صدور اولین سند حسابداری در سال اول فعالیت مؤسسه

 2-7-3 صدور اولین سند حسابداری در سال های بعدی فعالیت مؤسسه

فصل دهم : تحریر دفتر روزنامه - ثبت آثار مالی معاملات در دفتر روزنامه

 1-1 دفاتر قانونی

 2-1 پلمپ دفاتر قانونی

 1-2-1 زمان پلمپ دفاتر قانونی

 3-1 مراحل پلمپ دفاتر قانونی

1-3-1 تکمیل فرم اظهارنامه پلمپ دفاتر

 2- دفتر روزنامه

 1-2 ساختار دفتر روزنامه و نحوه ی وارد کردن اطلاعات معاملات مالی

1-1-2 قسمت بالای دفتر روزنامه

2-1-2 قسمت پایین دفتر روزنامه

2-2 نکات مهم درباره تحریر دفتر روزنامه

 3-2 اصلاح اشتباهات در دفتر روزنامه

فصل یازدهم : تحریر دفترکل و صدور سند کل

 ا- طبقه بندی اقلام معاملات در حسابهای دفتر کل

 2- دفتر کل

1-2 نکات مهم در مورد دفتر کل

2-2 ساختار و قالب دفتر کل

 3- دفاتر فرعی و کمکی

1-3 دفتر معین

2-3 دفتر تفصیلی

4- صدور سند حسابداری کل و تحریر دفاتر قانونی

 1-4 صدور سند کل

1-1-4 نکات مهم سند کل

فصل دوازدهم : تهیه تراز آزمایشی

1- تراز آزمایشی

2- قالب و شکل تراز آزمایشی

1-2 تراز آزمایشی 2 ستونی

 2-2 تراز آزمایشی 4 ستونی

4-2 ساختار تراز آزمایشی 6 ستونی

 3- تعیین فیلترهای تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری

4- تجدید نظر در نام تراز آزمایشی و مراحل چرخه ی حسابداری

5- سیستم حسابداری مکانیزه ( رایانه ای )

1-5 صدور سند حسابداری در سیستم مکانیزه

1-1-5 ثبت مشخصات سند

 2-1-5 ثبت ریز سند

 2-5 تهیه گزارش از مانده حسابهای تفصیلی

 فصل سیزدهم : اصلاح حسابها

1- اصلاح حسابها ( تعدیلات )

2- پیش پرداختها

1-2 تعریف حساب پیش پرداخت

2-2 ماهیت حساب پیش پرداخت

3-2 نحوهی انعکاس پیش پرداخت در صورتهای مالی

 4-2 طبقه بندی حساب پیش پرداخت

5-2 ثبت حسابداری حساب پیش پرداخت

 6-2 انجام ثبتهای اصلاحی پیش پرداخت

7-2 آثار اعمال نکردن ثبت اصلاحی پیش پرداخت

 3- پیش دریافتها

 1-3 تعریف حساب پیش دریافت

2-3 ماهیت حساب پیش دریافت

3-3 نحوه ی انعکاس پیش دریافت در صورتهای مالی

4-3 طبقه بندی حساب پیش دریافت

 5-3 ثبت حسابداری حساب پیش دریافت

 6-3 انجام ثبتهای اصلاحی پیش دریافت

 7-3 آثار اعمال نکردن ثبت اصلاحی پیش دریافت

 4- موجودی ملزومات

1-4 تعریف حساب موجودی ملزومات

2-4 ماهیت حساب موجودی ملزومات

 3-4 نحوهی انعکاس موجودی ملزومات در صورتهای مالی

 4-4 طبقه بندی حساب موجودی ملزومات

 5-4 ثبت حسابداری خرید ملزومات

 6-4 انجام ثبت های اصلاحی موجودی ملزومات

 7-4 آثار اعمال نکردن ثبت اصلاحی موجودی ملزومات

 5- هزینه استهلاک

1-5 عوامل و اجزای محاسبه استهلاک

2-5 دلایل محاسبهی استهلاک

 3-5 نحوه ی ثبت هزینهی استهلاک

 4-5 طبقه بندی حساب استهلاک

1-4-5 استهلاک داراییهای ثابت مشهود

2-4-5 استهلاک دارایی های نامشهود

3-4-5 استهلاک منابع طبیعی

 5-5 روش های محاسبهی استهلاک

1-5-5 روش خط مستقیم

2-5-5 روش ماندهی نزولی ( کاهشی )

6- ثبت حسابهای پرداختنی

فصل چهاردهم : تهیه گزارش های مالی

1- گزارش های مالی

 2- تهیه ی گزارش های مالی

 3- صورتهای مالی

1-3 هدف صورتهای مالی

 2-3 ترازنامه ( بیان )

1-2-3 شکل و قالب صورت وضعیت مالی

2-2-3 اجزای صورت وضعیت مالی

3-3 صورت سود و زیان

 1-3-3 مؤسسات غیر انتفاعی

 2-3-3 مؤسسات انتفاعی

3-3-3 مؤسسات خدماتی بدون سیستم بهایابی

4-3-3 مؤسسات خدماتی دارای سیستم بهایابی

4-3 صورت جریان های نقدی

 5-3 یادداشت های توضیحی

 4- گزارش های مالیاتی

 1-4 اظهارنامه مالیاتی عملکرد

 2-4 اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده

3-4 صورت معاملات فصلی

 4-4 لیست مالیات بر حقوق کارکنان

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh

به این محصول امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این محصول 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط