این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

حسابداری مدیریت راهبردی:

حسابداری مدیریت راهبردی:
چکیده این محصول : انتشار : 1397/10/30 0 نظر

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: حسابداری مدیریت راهبردی: "مبتنی بر مدیریت هزینه ارزش آفرین"

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

نویسندگان: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

مترجم:

شابک: 9789644505362

نوبت چاپ: اول 1392

 

فهرست کتاب

# پیشگفتار فصل اول - محیط پویا، تغییرات در کسب و کار و حسابداری مدیریت مقدمه محیط تجاری رابطه یک سازمان با محیط آن محیط حقوقی و سیاسی محیط اقتصادی محیط اجتماعی و فرهنگی محیط تکنولوژی منافع و گروههای فشار اطلاعات و تجزیه و تحلیل محیطی حسابداری مدیریت در یک محیط متغیر خلاصه فصل خودآزمایی فصل منابع و مأخذ فصل فصل دوم - مدیریت هزینه و هزینه یابی مقدمه مدیریت هزینه مدیریت استراتژیک و مدیریت هزینه استراتژیک تکنیکهای رایج مدیریت هزینه انواع استراتژیهای مدیریت هزینه انواع استراتژیهای مدیریت هزینه مراحل تدوین استراتژیهای مدیریت هزینه انواع استراتژیهای کوتاه مدت مدیریت هزینه (تاکتیکی) انواع استراتژیهای بلندمدت مدیریت هزینه (بسترسازی) مطالعه تحقیقی مدیریت هزینه در صنعت ساختمان مجموعه عملکردهای سیستم هزینه انتخابی جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها منطقه بقا و نقش هزینه در رقابت هزینه یابی سیستم هزینه یابی واقعی / تاریخی سیستم هزینه یابی نرمال - تاریخی سیستم هزینه یابی استاندارد روشهای ارزشیابی موجودیها روش هزینه یابی میانداد (فرامتغیر) یا روش عملکرد سیستم روش هزینه یابی مستقیم (متغیر) روش هزینه های کامل (جذبی) روشهای انباشت بهای تمام شده روش هزینه یابی سفارش کار یا متفاوت روش هزینه یابی مرحله ای (یکسان) روش هزینه یابی برگردان روش هزینه یابی دوگانه یا مختلط هزینه یابی (بهایابی) هدف ابزارها و تکنیکهای پیاده سازی و اجرای فرایند سلسله مراتبی تحلیل ( AHP) تجزیه و تحلیل صدای مشتری عنوان ماترس وابستگی هزینه یابی فرایند (هزینه یابی عملیاتی) تجزیه و تحلیل اجزای محصول جداول بهای تمام شده محاسبه شکاف هزینه طراحی بهای تمام شده خروجی تدوین طرح ساخت و اجرای بهبود مستمر طرح ساخت و مونتاژ ( DFMA) مهندسی ارزش (VE) هزینه یابی مبتنی بر فعالیت و مدیریت مبتنی بر فعالیت (ABC و ABM) هزینه یابی چرخه عمر هزینه یابی ناب هزینه یابی مشخصات و ویژگیها هزینه یابی بهبود مستمر یا کایزن هزینه یابی کیفیت هزینه یابی طراحی / محرک هزینه یابی زنجیره ارزش هزینه یابی جریان ارزش مزایای هزینه یابی جریان ارزش گزارشگری سودهای جریان ارزش استفاده از اطلاعات بهای تمام شده برای مدیریت جریان ارزش هزینه یابی محصول بکارگیری هزینه یابی جریان ارزش تفاوت هزینه یابی استاندارد و هزینه یابی جریان ارزش روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت خلاصه فصل خودآزمایی فصل منابع و مأخد فصل فصل سوم - مدیریت کیفیت و زمان در ارزش آفرینی مقدمه کیفیت و مدیریت کیفیت سطوح تکامل مدیریت کیفیت هزینه های کیفیت و هزینه یابی کیفیت هزینه های کیفیت دلایل اهمیت هزینه های کیفیت سودمندی نظام هزینه های کیفیت مدل اقتصادی هزینه های کیفیت استراتژی استفاده از هزینه کیفیت هزینه کیفیت و فلسفه تاگوچی از کیفیت و هزینه آن شاخصهای پایه برای هزینه کیفیت هزینه یابی کیفیت مراحل استقرار، سنجش و گزارشگری نظام هزینه یابی کیفیت انواع رویکردهای هزینه های کیفیت ارتباط هزینه یابی کیفیت با سایر موضوعات حسابداری مدیریت زمان و مدیریت آن خلاصه مطالب فصل خودآزمایی فصل منابع و مأخذ فصل فصل چهارم - حسابداری سنجش مسئولیت، ارزیابی و سنجش عملکرد استاندارد و تکنیک های نوین آن مقدمه تبیین سنجش عملکرد و ارتباط آن با فرآیند مدیریت و حسابداری مدیریت حسابداری سنجش مسئولیت و تجزیه و تحلیل انحرافات مراحل اجرای نظام حسابداری سنجش مسئولیت گزارشگری مسئولیت تمرکززدایی و حسابداری سنجش مسئولیت تجزیه و تحلیل انحرافات ابزار سنجش مسئولیت مرکز هزینه گزارشگری بخشی و رویکرد حاشیه سود در تسهیم هزینه ها سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش کلیات مفهوم ارزش (ارزش به عنوان یک مفهوم جامع) مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) تبیین ارزش افزوده و حوزه های مرتبط با آن اهداف و کاربرد ارزش افزوده نحوه محاسبه ارزش افزوده صورت ارزش افزوده (VAS) دیدگاه اقتصادی دیدگاه مالیاتی دیدگاه مدیریتی دیدگاه حسابداری شاخصهای سنجش عملکرد ارزش افزوده بازار (MVA) روابط بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار شاخص های مالی سنتی 1۔ معیارهای مالی سنتی خلاصه فصل خودآزمایی فصل منابع و مأخذ فصل فصل پنجم - رویکردهای سنجش عملکرد و تصمیم گیری استراتژیک [شاخص جامع سنجش عملکرد، الگوبرداری (محک زدن رقبا) و تمرکززدائی] مقدمه شاخص جامع سنجش عملکرد (BSC) مؤلفه های اصلی BSC گامهای پیاده سازی BSC تمرکز استراتژی سازمانی الگوبرداری (محک زدن رقبا) تعریف الگوبرداری دلایل الگوبرداری فرایند الگوبرداری انواع الگوبرداری گامهای اساسی در الگوبرداری موانع و چالشهای موجود تشکیل تیم الگوبرداری نقدی بر الگوبرداری مطالعه موردی تمرکز و عدم تمرکز خلاصه مطالب فصل خودآزمایی فصل منابع و مأخذ فصل فصل ششم -برنامه ریزی منابع سازمان مقدمه مبانی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان مزایای سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی موانع موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی شباهتها و تفاوتهای بین سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی و سیستم مدیریت سازمانهای استراتژیک تأثیر سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمانی و مدیریت سازمانهای استراتژیک بر فعالیتهای حسابداری مدیریت مطالعه موردی تأثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر سودمندی اطلاعاتی حسابداری تاریخچه پیاده سازی سیستم ERP قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری مربوط بودن اطلاعات حسابداری مطالعه موردی خلاصه مطالب فصل خودآزمایی فصل منابع و مأخذ فصل فصل هفتم حسابداری مدیریت و سایر موضوعات حسابداری: حسابداری منابع انسانی، حسابداری زیست محیطی، حسابداری ناب و حسابداری تولید بدون کارخانه, حسابداری مبتنی بر تئوری محدودیت و... [در قالب تحقیقات و پژوهشها] نظام حسابداری مدیریت، فرآیند تولید به موقع و نرخ بازده سرمایه گذاری بررسی تأثیر استقرار نظام مدیریت محیط زیست (ایزو 14000) بر انعکاس هزینه های زیست محیطی در گزارشات مالی گزارشگری واحدهای اقتصادی در اینترنت (گزارشگری الکترونیکی) بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و روشهای ارزیابی موجودی کالا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش کیفیت سود در پیش بینی سودهای آتی حسابداری منابع انسانی معیار سنجش ارزش سرمایه انسانی بکارگیری سیستمهای دینامیکی در حسابداری بودجه بندی عملیاتی و کارت امتیازی متوازن ابزار ارزیابی عملکرد در بخش خدماتی دولتی کارکردها و مؤلفه های بنیادین حسابداری ناب کاربرد تئوری محدودیت جهت تجزیه و تحلیل سودآوری بر مبنای آن برای تصمیم گیری تولیدات ترکیبی بررسی مقایسه ای دو رویکرد نوین در حسابداری مدیریت: هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و حسابداری عملکرد سیستم (TA) ارزش از منظر مشتری سیستم بودجه بندی عملیاتی و ارتباط آن با هزینه یابی بر مبنای فعالیت هزینه یابی بر مبنای هدف تئوری محدودیتها و کاربرد آن در حسابداری مدیریت: حسابداری عملکرد سیستم ( Throughout Accounting) مبتنی بر ارزش آفرینی - مورد مطالعه: بورس اوراق بها تهران-شرکت ایران خودرو طرح ریزی نظام گزارشگری مالی مناسب در صنعت تولید بدون کارخانه به عنوان مزیت رقابتی

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh

به این محصول امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این محصول 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط