این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

حسابداری بهای تمام شده 1

حسابداری بهای تمام شده 1
چکیده این محصول : انتشار : 1397/03/29 0 نظر

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: حسابدازی بهای تمام شده 1

ناشر: انتشارات کتاب مهربان

نویسندگان: احمد هومن

مترجم: -

شابک: 9786005823325

نوبت چاپ:

 

فهرست کتاب

# ویژگی‌های حسابداری مالی تعریف حسابداری بهای تمام شده هدف حسابداری بهای تمام شده ویژگی‌های حسابداری بهای تمام شده تعریف حسابداری مدیریت هدف حسابداری مدیریت ویژگی‌های حسابداری مدیریت تعریف کلی هزینه تعریف هزینه در حسابداری مالی تعریف هزینه در حسابداری بهای تمام شده تعریف هزینه در حسابداری مدیریت هزینه در حسابداری مدیریت تعریف خرج خرج درآمدی خرج سرمایه‌ای انباشت هزینه تخصیص هزینه هزینه واقعی هزینه استاندارد هزینه برآوردی هزینه تخمینی استهلاک پرسش‌های فصل اول تمرین‌های فصل اول مسأله‌های فصل اول فصل دوم- طبقه‌بندی هزینه‌ها با مقاصد مدیریتی تعریف طبقه‌بندی هزینه‌ها هدف طبقه‌بندی هزینه‌ها انواع طبقه‌بندی هزینه‌ها طبقه‌بندی هزینه‌ها بر مبنای هدف طبقه‌بندی هزینه‌ها بر مبنای عملکرد روش‌های طبقه‌بندی هزینه ها طبقه‌بندی تفکیکی هزینه‌های تولیدی طبقه‌بندی ترکیبی هزینه‌های تولیدی هزینه اولیه هزینه تبدیل ساختار چهارگانه هزینه تولید روش‌های محاسبه‌ی بهای تمام شده کالای ساخته شده روش‌های محاسبه‌ی بهای تمام شده کالای فروش رفته روش‌های طبقه‌بندی سازمانی هزینه‌های تولیدی طبقه‌بندی عملیاتی هزینه‌ها طبقه‌بندی ظرفیتی هزینه‌های تولیدی نمودارهای واکنش رفتاری هزینه‌ها در اثر تغییرهای ظرفیت هزینه تبدیل هزینه اولیه روش‌های محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده روش‌های محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته تعریف هزینه ثابت میانگین هزینه ثابت برای یک واحد تعریف هزینه متغیر و نمودار آن میانگین هزینه متغیر تعریف هزینه مختلط پرسش‌های فصل دوم تمرین‌های فصل دوم مسأله‌های فصل دوم فصل سوم- سیستم‌های سنتی هزینه‌یابی تولید سیستم هزینه‌یابی ادواری ویژگی‌های اساسی سیستم هزینه‌یابی ادواری ثبت‌های اصلاحی پایان سال در سیستم ادواری بستن حساب‌های موقت در پایان سال در سیستم ادواری گزارش بهای تمام شده کالای ساخته شده گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته گزارش سود / زیان در سیستم ادواری سیستم هزینه‌یابی دائمی متمرکز سیستم هزینه‌یابی دائمی نامتمرکز سازوکار هزینه‌یابی در سیستم دائمی متمرکز ویژگی‌های سیستم هزینه‌یابی دائمی متمرکز ثبت معاملات در سیستم هزینه‌یابی دائمی متمرکز ثبت معاملات حسابداری مالی و حسابداری کارخانه (نامتمرکز) پرسش‌های فصل سوم تمرین‌های فصل سوم مسأله‌های فصل سوم فصل چهارم- هزینه‌یابی و کنترل مواد تعریف مواد تعریف مواد مستقیم سازوکار حسابداری مواد خرید اقتصادی مواد پیش‎فرض‌های خرید اقتصادی مواد معادله اساسی خرید اقتصادی مواد دفعات خرید اقتصادی نقطه تجدید سفارش در شرایط عادی نقطه تجدید سفارش در شرایط ناعادی نقطه خطر موجودی مواد ذخیره احتیاطی (حداقل موجودی) میانگین موجودی مواد سازوکار سفارش خرید روش‌های گشایش اعتبار اسنادی بانکی برای سفارش خرید روش‌های فوب، سی‌اَندِاف، سی‌ای اف ساز و کار تحویل گرفتن مواد خریداری شده روش‌های ارزشیابی مواد در سیستم هزینه‌یابی ادورای روش‌های ارزشیابی مواد در سیستم هزینه‌یابی دائمی روش میانگین موزون متحرک روش فایفو در سیستم دائمی روش لایفو در سیستم دائمی هزینه‌یابی کرایه حمل با بارنامه مشترک به داخل هزینه‌یابی ضایعات مواد در انبار برگشتی مواد ناباب به فروشنده پرسش‌های فصل چهارم تمرین‌های فصل چهارم مسأله‌های فصل چهارم فصل پنجم- حسابداری کار (حقوق و مزد) تعریف کار کار مستقیم کار نامستقیم حق سعی مزد حقوق روزکاری ساعات موظف کار هفتگی اضافه‌کاری فوق‌العاده اضافه‌کاری نوبتکاری جمعه‌کاری سازوکار حسابداری کار محاسبه کسور قانونی لیست حقوق و مزد پرسش‌های فصل پنجم تمرین‌های فصل پنجم مسأله‌های فصل پنجم فصل ششم- هزینه‌یابی و کنترل سربار ساخت تعریف سربار ساخت ویژگی‌های هزینه سربار ساخت تعریف ظرفیت کارخانه انواع ظرفیت کارخانه ظرفیت اسمی ظرفیت عملی واقعی ظرفیت عادی ظرفیت منتظره واقعی واکنش رفتاری هزینه سربار در باربر تغییرهای ظرفیت هزینه ثابت ویژگی‌های سربار ثابت هزینه متغیر ویژگی‌های سربار متغیر هزینه واقعی سربار ساخت هزینه جذبی سربار ساخت هزینه نیمه متغیر مدل محاسبه بودجه انعطافی سربار ساخت روش‌های محاسبه نرخ‌های جذب سربار نرخ کلی و نرخ دایره‌ای سربار مدل محاسبه کسر یا اضافه جذب سربار مدل محاسبه نرخ جذب سربار ساخت سازوکار انحراف‌سنجی سربار ساخت در سطح مبانی روش‌های انحراف‌سنجی سربار ساخت تسهیم ثانویه سربار ساخت مناسب‌ترین مبنا برای تسهیم ثانویه سربار ساخت روش‌های تسهیم ثانویه سربار ساخت تسهیم ثانویه به روش مستقیم تسهیم ثانویه به روش یک‌طرفه تسهیم ثانویه به روش دوطرفه (ریاضی، جبری) پرسش‌های فصل ششم تمرین‌های فصل ششم مسأله‌های فصل ششم فصل هفتم- هزینه‌یابی سفارش کار تعریف هزینه‌یابی سفارش کارت کار بلست کار کارت سفارش حساب کار در جریان سفارش‌ها مصادیق هزینه‌یابی سفارش ویژگی‌های اساسی هزینه‌یابی سفارش سازوکار حسابداری سفارش هزینه‌یابی مواد مصرف شده هزینه‌یابی کار انجام شده هزینه‌یابی سربار ساخت ثبت منابع مصرف شده در دفتر روزنامه هزینه‌یابی ضایعات (کالای معیوب) در سیستم سفارش هزینه‌یابی ضایعات (ضایعات عادی نرخ جذب سربار ندارد) هزینه‌یابی ضایعات (ضایعات عادی نرخ جذب سربار دارد) پرسش‌های فصل هفتم تمرین‌های فصل هفتم مسأله‌های فصل هفتم فصل هشتم- مبانی و ساختار سیستم تولید مرحله‌ای سازوکار تولید مرحله‌ای مصادیق تولید مرحله‌ای معادل‌سازی، واحد معادل ویژگی‌های اساسی تولید مرحله‌ای تفاوت‌های اساسی تولید مرحله‌ای و تولید سفارش روش‌های سازمان‌دهی تولید مرحله‌ای سازمان‌دهی به روش متوالی سازمان‌دهی به روش موازی سازمان‌دهی انتخابی معادله‌های کنترل اقلام تولید مرحله‌ای معادل‌سازی برای نخستین دایره تولیدی به روش WA معادل‌سازی برای نخستین دایره تولیدی به روش FIFO معادل‌سازی برای دومین دایره تولیدی به روش WA معادل‌سازی برای دومین دایره تولیدی به روش FIFO معادل‌سازی برای موجودی کار در جریان پایان دوره به روش WA معادل‌سازی برای موجودی کار در جریان آغاز دوره به روش WA شناسایی و تفکیک ضایعات عادی و ناعادی معادل‌سازی برای ضایعات عادی معادل‌سازی برای ضایعات ناعادی پرسش‌های فصل هشتم تمرین‌های فصل هشتم مسأله‌های فصل هشتم فصل نهم- هزینه‌یابی مرحله‌ای مونتاژی به روش میانگین موزون (پیشرفته) دو نرخی بودن هزینه‌یابی به روش میانگین موزون حالات هشتگانه هزینه‌یابی به روش میانگین موزون حالت اول- نخستین دایره تولیدی (بدون ضایعات) حالت دوم- دومین دایره تولیدی (بدون ضایعات) حالت سوم- نخستین دایره تولیدی (ضایعات نادیده گرفته می‌شود) حالت چهارم- دومین دایره تولیدی (ضایعات نادیده گرفته می‌شود) حالت پنجم- نخستن دایره تولیدی (ض.ع. نرخ جذب سربار ندارد) حالت ششم- دومین دایره تولیدی (ض.ع. نرخ جذب سربار ندارد) حالت هفتم- نخستن دایره تولیدی (ض.ع. نرخ جذب سربار دارد) حالت هشتم- دومین دایره تولیدی (ض.ع. نرخ جذب سربار دارد)

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

به این محصول امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این محصول 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط