این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

چهار اصل محاسبه مالیات در کسب و کارهای پزشکی

چهار اصل محاسبه مالیات در کسب و کارهای پزشکی
چکیده این مطلب : انتشار : 1399/05/10 0 نظر

 

دستورالعمل نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستان ها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی و پزشکان معالج

زمان مطالعه:6 دقیقه،پس مطالعه این مقاله رو از دست نده

مالیات پزشکان چطوری محاسبه میشه؟!

دستورالعمل نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستان ها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی و پزشکان معالج

اصل اول:ارتباط مالیات با کسب و کارهای پزشکی

جایگاه حقوقی بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی در قانون مالیاتهای مستقیم

1- بیمارستانها و مراکز درمانی درقالب دو شخصیت حقوقی و حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند.

2- صاحبان بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق جزء ردیف 4 بند ب ماده 2 آئین نامه اجرایی مربوط به دفاتر ، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی ( مکانیزه ) و دستی ونمونه اظهارنامه مالیاتی ونیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 برای عملکرد سال 1395 و به بعد و همچنین طبق ردیف 6  بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری دفتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت بوده و به موجب ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مطابق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود در موعد مقرر اقدام نمایند.

3- بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقوقی  اقدام به فعالیت می نمایند طبق ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر می باشند.

اصل دوم :نحوه حسابداری کسب و کارهای پزشکی

نحوه شناسایی و ثبت درآمدها و محاسبه درآمد مشمول مالیات

از نگاه قانون بودجه

الف-بند ح تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 مصوب 26 اسفندماه سال 1398

کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی،خصوصی،وابسته به نهادهای عمومی نیروهای مسلح ،خیریه ها و شرکت‌های دولتی مکلفند 10 درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرفی بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط به پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

 مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق کارانه مطابق جزء 2 بند الف تبصره 12 این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود نحواهد بود،حکم ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری می باشد

ب-بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 مصوبه 21 اسفند 1397

کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی،وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی،نیروهای مسلح،خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند 10 درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند،مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند الف این تبصره پرداخت مالیات کسر می‌شود نخواهد بود.

1- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی در صورتی که بین بیمارستان و پزشک قرار داد مشارکت تنظیم گردیده باشد

   در موارد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی که بین بیمارستان و پزشک قرارداد مشارکت منعقد و بیمارستان با توجه به قرارداد منعقده نسبت به شناسایی درآمد خود به نسبت تعیین شده در قرار داد اقدام و سهم پزشک را به حساب پزشک منظور یا پرداخت می کند، در این صورت به نسبت سهم درآمد خود بشرح قرارداد مشمول مالیات خواهد بود.

  2- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستان با کمک سایر پزشکان در قالب قرار داد خدمات پزشکی

  در مورد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات سایر پزشکان در قالب قرارداد حق الزحمه ای، کل درآمد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت در موارد رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ، هزینه خدمات ارائه شده توسط پزشکان مذکور با رعایت مقررات بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد.

3- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها با کمک پزشکان مستخدم (حقوق بگیران)

   در موارد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات پزشکان مستخدم ( حقوق بگیر) ، کل درآمد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود و هزینه حقوق نیز بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیمارستان خواهد بود.

بخشنامه شماره 200.98.518 مورخ 21 بهمن ماه 1398 سازمان امور مالیاتی کشور

از آنجایی که در خصوص چگونگی محاسبه و تعلق مالیات به وجوه پرداختی توسط مراکز آموزشی درمانی به آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی که به صورت رسمی یا پیمانی در استخدام دانشگاه بوده و حقوق و مزایای خود را از محل دانشگاه محل استخدام خود دریافت می نمایند ابهاماتی مطرح گردیده لذا به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد توسط اداره ادارات امور مالیاتی مقرر می دارد:

 وجوه پرداختی توسط مرکز آموزشی درمانی در تحت عناوین مختلف آن دسته از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های عوم‌پزشکی که به صورت رسمی یا پیمانی در استخدام دانشگاه بوده و حقوق و مزایای خود را از دانشگاه محل استفاده خود دریافت می نمایند چنانچه با حفظ رابطه استخدامی در صورت معمول در مراکز آموزشی درمانی که از نظر اداری مالی مستقل از دانشگاه محل استخدام خود بوده فعالیت نمایند در این صورت مشمول تبصره یک ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27 تیر ماه 1396 بوده از فردا از پرداخت کنندگان مکلف اند هنگام هر پرداخت مالیات متعلقه را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده 84 قانون مزبور به نرخ 10 درصد محاسبه کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

 بدیهی است ماموران مالیاتی ذیربط در فرآیند حسابرسی مالیاتی این قبیل مراکز آموزشی درمانی پس از احراز استقلال اداری مالی آنها از دانشگاههای علوم پزشکی و دریافت اسناد و مدارک که دلالت بر مامور شدن اعضای محترم هیئت علمی دانشگاههای مذکور در مراکز مذکور نماید،حسب مورد می‌بایست نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات تبصره 1 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27 تیر 1396 اقدام نمایند

4- سایر درآمد های بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی

    سایر درآمد های بیمارستانها شامل درآمد کترینگ ، هتلینگ ، آزمایشگاه و داروخانه  و سایر بخشهای خدماتی  و بازرگانی نیز با رعایت مقررات جزء درآمد های مشمول مالیات می باشند و چنانچه بخشی از خدمات  به صورت قرارداد اجاره صورت پذیرد ، درآمدهای  مذکور طبق مفاد قرارداد محاسبه و با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود.

اصل سوم : نحوه رسیدگی مالیاتی در کسب و کارهای پزشکی

نکات قابل توجه در رسیدگی

   رسیدگی عملکرد:

1- در زمان رسیدگی به حساب درآمدهایی که بطریق مشارکت  در دفاتر بیمارستان شناسایی شده  است گروههای رسیدگی ضمن اخذ قرارداد مشارکت ونحوه تفکیک درآمد بیمارستان و پزشک ، طبق قراردادهای فی ما بین اقدام لازم بعمل آورند و درصورت عدم ارائه قرارداد مشارکت ، کل درآمد حاصله بعنوان درآمد بیمارستان تلقی خواهد شد.

2-گروههای رسیدگی کننده مالیاتی ضمن بررسی قراردادهای مذکور و انطباق آن با مبالغ ثبتی ، از رعایت مفاد قرارداد در ثبت و شناسایی درآمد و مبالغ منظور شده به حساب پزشکان اطمینان حاصل نمایند.

3-نحوه شناسایی درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی بصورت تعهدی بوده و در زمان صدور صورتحساب می بایست نسبت به شناسایی کل درآمد حاصله اقدام نمایند (عدم وصول بخشی از خدمات ارائه شده در زمان صدور صورتحساب بعلت پوشش بیمه ای مانع از شناسایی درآمد حاصله نخواهد بود).

در صورتی که بخشی از مستندات ارسالی برای شرکتهای بیمه ای به هر دلیل مورد پذیرش واقع نشده باشد،درصورت شناسایی درآمد ،برگشت آن از نظر مالیاتی با ارائه مستندات مربوط قابل پذیرش خواهد بود.

4- گروههای رسیدگی کننده می بایست علاوه بر استخراج اطلاعات بیمارستان ها از سامانه های اطلاعاتی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به استعلام از مراکز بیمه ای اقدام نموده و ضمن تطبیق اطلاعیه های بدست آمده با درآمدهای حاصله، نسبت به بررسی میزان سهم شرکت بیمه گذار و مبالغ ناخالص پرداختی و نحوه ثبت درآمدهای شناسایی شده آن در دفاترکه قبلا ذکر گردیده است اطمینان حاصل نمایند.

5- در زمان رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی الراس ، در آمد مشمول مالیات بیمارستانها از منابع حاصل از خدمات درمانی و تشخیصی بر مبنای نحوه شناسایی آنها که در بندهای فوق ذکر گردیده است پس از اعمال ضرایب مناسب محاسبه میگردد.

  رسیدگی حقوق :

1- هر دو گروه از اشخاص بیمارستانی (حقیقی و حقوقی ) مکلف به تسلیم فهرست مالیات حقوق پرداختی می باشند.

2- کلیه پرداختهای صورت گرفته به هر نحو به پزشکان معالج مستخدم بیمارستان مشمول مالیات حقوق می باشد.

اصل چهارم:مالیات پزشکان قراردادی

 رسیدگی به درآمد پزشکان معالج دارای مطب یا قرارداد با بیمارستانها و سایر مراکز درمانی

   در اجرای ماده 3 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام، می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت­نام نمایند و همچنین در اجرای  تبصره یک ماده 3  مذکور چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین­نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی­صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل­ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مودی یکی از این محل­ها، بعنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل­ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد.

در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود. پزشکان معالج ضمن رعایت آیین نامه مربوط می بایست درآمد مطب های خصوصی شان در داخل و خارج از بیمارستانها  وکلیه درآمد های حاصل از قراردادها را در اظهارنامه مالیاتی خود ابراز نموده و ماموران مالیاتی  می بایست درآمد مشمول مالیات آنها را محاسبه و به آدرس قانونی پزشک معالج و یا آدرس بیمارستان طرف قرار داد ابلاغ و مالیات مربوطه را مطالبه نمایند

این مقاله برگرفته از کتاب قوانین و مقررات مالیاتی تالیف آقایان محمد برزگری وعلیرضا رجب پور است که در سال 1399 چاپ سیزدهم و ویرایش هشتم روانه بازار گردید.

برای آشنایی بیشتر با این کتاب روی عکس کلبک کنید.

نام مقاله:4 اصل محاسبه مالیات در کسب و کارهای پزشکی
زمان مطالعه:6 دقیقه
موضوع:مالیاتی
منبع:کتاب قدم به قدم مالیات بر ارزش افزوده
تالیف:محمد برزگری-علیرضا رجب پور
تهیه:وبسایت آموزشی هدفکار

برای دانلود pdf این مقاله اینجا کلیک کنید.


 

منتظر دریافت نظرات شما هستیم
بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 1

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط