این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

هفت خان محاسبه حقوق و دستمزد

هفت خان محاسبه حقوق و دستمزد
چکیده این مطلب : انتشار : 1398/02/04 0 نظر

 

یه حسابدار همیشه خودشو برای خیلی از چالش ها آماده میکنه حتی اگه اون چالش هفت خان محاسبه حقوق و دستمزد باشه!

 

 

خان اول:محاسبه حقوق ثابت

 

ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ 44 ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻭﻟﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ:

برای محاسبه حقوق یک ساعت از 2 فرمول زیر استفاده میکنیم که این حقوق یک ساعت در محاسبات زیر مورد استفاده قرار می گیرد.

1-  اگر کارکرد قانون کار را که 44 ساعت در هفته است را تقسیم بر 6 روز کاری بکنیم عدد 7.33 و یا 7ساعت 20 دقیقه به دست می آید و اگر همین عدد بدست آمده را در عدد 30 روز ضرب کنیم عدد 220 به دست می آید

2-  اگر عدد 7.33 را در عدد 26 روز کاری ضرب کنیم  عدد حدود 191 ساعت به دست می آید

در این محاسبات عدد 220 رو مد نظر قرار می دهیم اگر به جای عدد 220 عدد 191 را در محاسبات بگنجانیم هم به نفع کارگر عمل کرده اید و هم کار قانونی کرده اید

 

خان دوم:محاسبه اضافه کاری

 

ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭﯼ = ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭﯼ × 140 % × 220 ﺳﺎﻋﺖ / مزد ثابت

ﻣﺎﺩﻩ 59 - ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﺎﺩﻱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻳﻞ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ :

ﺍﻟﻒ – ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﺎﺭﮔﺮ

ﺏ – ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 40% ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﺰﺩ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﺭ ﻋﺎﺩﻱ.

ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎﺭﯼ = ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎﺭﯼ × 140% × 220 ﺳﺎﻋﺖ / مزد ثابت

ﻣﺎﺩﻩ 62 – ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ، ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻫﻔﺘﮕﻰ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺰﺩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺟﻤﻌﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ به شرطی که در مقابل، یکی از روز های هفته را به ازای روز جمعه تعطیل کنند، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ 40% ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﺰﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ .

 

خان سوم:محاسبه شب کاری

 

ﺷﺐ ﮐﺎﺭﯼ = ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺷﺐ ﮐﺎﺭﯼ × 135% × 220 ﺳﺎﻋﺖ / مزد ثابت

ﻣﺎﺩﻩ 58 - ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﺷﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻏﯿﺮ ﻧﻮﺑﺘﯽ 35 % ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﺰﺩﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﺭ ﻋﺎﺩﯼ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ .

 

خان چهارم:محاسبه نوبت کاری

 

1)- ﮐﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﺒﺢ ﻭﻋﺼﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ

ﺣﻘﻮﻕ = ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ × 110% × 220 ﺳﺎﻋﺖ / مزد ثابت

2) - ﮐﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﺒﺢ ﻭﻋﺼﺮ ﻭﺷﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ

ﺣﻘﻮﻕ = ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ × 115% × 220 ﺳﺎﻋﺖ / مزد ثابت

3)- ﮐﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻭﺷﺐ ﯾﺎ ﻋﺼﺮ ﻭﺷﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ

ﺣﻘﻮﻕ = ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ × 122 . 5 % × 220 ﺳﺎﻋﺖ / مزد ثابت

‏( ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺷﺐ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯ 22 ﺗﺎ 6 ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‏)

 

خان پنجم:محاسبه ماموریت

 

حق ماموریت

فوق‌العاده ماموریت مبلغی است که در صورتی که کارگر از محل کارگاه اصلی 50 کیلومتر دور شود و یا شب را در مقصد به سر برد، به او پرداخت می‌شود. این مبلغ معادل یک روز حقوق است. بنابراین کارگر به ازای هرروز ماموریت علاوه بر یک روز حقوق معمول، یک روز حقوق ثابت هم به‌عنوان حق ماموریت دریافت می‌کند که نباید از مزد مبنای روزانه کارگر کمتر باشد. حقوق ثابت شامل دستمزد پایه و مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌شود.

مطابق ماده 46 قانون کار کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت کارگران را تأمین نماید. در این قانون پرداخت هزینه غذا و اقامت به کارگران مأمور پیش بینی نگردیده و پرداخت آن منوط به وجود عرف و روال در کارگاه است و در غیر اینصورت توافق طرفین نسبت به پرداخت هزینه های فوق ملاک عمل خواهد بود.

 

خان ششم:محاسبه سنوات خدمت

 

✔ﺳﻨﻮﺍﺕ = ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ × 365 ﺭﻭﺯ / مزد ثابت

ﻣﺎﺩﻩ 24 - ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ، ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺣﻘﻮﻕ به نسبت کارکرد یک سال ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ پرداخت نماید.

 

خان هفتم:محاسبه عیدی

 

✔ﻋﻴﺪﻱ = ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ مزد ثابت ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮﺩ = ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ مزد ثابت

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ = ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ × 365 / 3 × ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻘﻮﻕ

مزد ثابت عبارت است از حقوق پایه به اضافه مزایای به تبع قانون مانند حق مسئولیت و حق فنی و ....

 

برای دانلود pdf این مقاله اینجا کلیک کنید.


 

 

منتظر دریافت نظرات شما هستیم

 

بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 2

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط

sssssszsfzsfzsfzfzs