این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

از شرکتها بیشتر بدانیم

از شرکتها بیشتر بدانیم
چکیده این مطلب : انتشار : 1397/12/26 0 نظر

 

چقدر از شرکتها و انواع شرکتها اطلاعات داری؟میدونی شرکتها از نظر هدف هم با هم متفاوت هستند؟

در این مقاله آنچه که باید از شرکتها بدونید رو براتون اماده کردیم تا براحتی مطالعه کنید.

اولین قانونی که در کشور ایران درآن از شرکتهای تجاری صحبت به میان آورده است، قانون مصوب 1303 می‌باشد. در سال 1304 قانون دیگری وضع شد،اما آنچه که در مورد شرکتهای تجاری و تحت نظم و قاعده در آوردن انواع شرکتها مطرح شده است، قانون مصوب 1310 می‌باشد.

 

انواع شرکتها از نظر هدف

 

1- انتفاعی

 واحد تجاری مشترکی است که توسط دو یا چند مشارکت کننده برای مقصود مشخص تجاری، مالی، یا فنی ایجاد ‌شده و هدف آن کسب سود است.

 

2- غیر انتفاعی

سازمان قانونی رسمی هستند، که هدف اصلی آنها پشتیبانی از یک مورد یا موضوع خصوصی یا همگانی است، بدون داشتن مقاصد تجاری در کنار آن سازمان غیرانتفاعی ممکن است در بسیاری از زمینه‌ها از جمله، محیط زیست، فعالیت‌های بشر دوستانه، بهداشت، ورزش، هنر، امور نیکوکاری، آموزش، سیاست، مذاهب و غیره فعالیت کنند.

از دیدگاه اساسنامه‌ای، موسسة غیرانتفاعی، موسسه‌ای بدون سهام‌دار است. این بدان معناست که موسسه در صورت تولید سود، به کسی سود سهام نمی‌دهد. هیچ یک از افرادی که در این سازمان کار می‌کنند، به‌طور خاص از کسب سود توسط این سازمان منتفع نمی‌شوند. همة آنها آدم‌هایی هستند که:

به صورت موظف و با حقوق‌های مرسوم و تعریف شده و بدون پاداش‌های غیرمرسوم به صورت قراردادهای کوچک محدود با دریافتی‌های مشخص و مرسوم به صورت داوطلبانه و بدون دریافت هیچ‌گونه درآمددر این مؤسسه مشغول به کار هستند.

 

انواع شخصیت از دیدگاه قانون

 

شخصیت حقیقی

شخصیتی است که دارای ذات حقیقی و عینی می‌باشد ودارای ذات ابویت است. در اصطلاح حقوقی, شخص حقیقی به هر یک از افراد نوع بشر گفته می‌شود.

شخصیت حقوقی

یک شخصیت فرضی می‌باشد که تنها به واسطه قانون بوجود می‌آید شخصیت حقوقی کلیه حقوق شخصیتهای حقیقی را دارا می‌باشد بجزء حقوقی که فقط مختص انسان می‌باشد مانند ابوت وبنوت .

 

شرکتهای تجاری

 

قرارداد یا اجتماع بین دو یا چند نفر که هر کدام از آنها منابعی را (دارایی) به داخل این اجتماع می‌آورند و یک فعالیت مشترک را به قصد کسب سود انجام می‌دهند و سپس منافع حاصله را به نسبت معین بین خود تقسیم می‌نمایند

 

شرکت از دیدگاه قانون مدنی

 

اجتماع حقوق مالکین در شی واحد به نحو اشاعه

 

عناصر تشکیل دهنده شرکت

 

1- همکاری دو یا چند نفر

2- آوردن منابع ( دارایی) نقدی یا غیر نقدی به درون شرکت

3- نحوه تقسیم سود یا زیان

4- ماهیت حقوقی شرکت

 

انواع شرکتهای تجاری

 

1- شرکتهای سهامی ( عام  و خاص)

2- شرکتهای با مسؤلیت محدود

3- شرکتهای تضامنی

4- شرکتهای مختلط غیرسهامی

5- شرکتهای مختلط سهامی

6- شرکتهای نسبی

7- شرکتهای تعاونی تولید و مصرف

 

1- شرکتهای سهامی :

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

 

2-  شرکتهای با مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به‌سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

 

3- شرکتهای تضامنی :

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود:‌اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

‌هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌یکن خواهد بود.

چون در شرکتهای تضامنی مسئولیت شرکا نامحدود است، لذا در ایجاد اینگونه شرکتها، شرکا سعی می‌کنند با افرادی که مورد اطمینان بوده و قدرت مالی و حسن شهرت آنها می‌تواند برای شرکت کسب اعتبار نماید، مشارکت کنند.

    

4- شرکتهای مختلط غیر سهامی :

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند‌نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود.

‌شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود - شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او‌ فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.

 

5- شرکتهای مختلط سهامی  :

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل‌می‌شود.

‌شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در‌شرکت دارند.‌ شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در‌صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

 

6- شرکتهای نسبی :

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به ‌نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت دارا می‌باشند. شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که اگر تعهدات برای تأدیه قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت دارند مسوول تأدیه قروض شرکت هستند.

 

7- شرکتهای تعاونی تولید و مصرف :

شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا‌اجناس به کار می‌برند.

شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:

1- فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.

2- تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.

 

انواع شرکتها از نظر مسئولیت و اهمیت

 

از دیدگاه مسئولیت و اهمیت شرکاء و سرمایه، شرکتهای تجاری به چهار گروه تقسیم می‌گردند.

1- شرکتهای که شخصیت اعضاء در آنها نقش و اهمیت فراوانی دارد نه سرمایه مانند شرکتهای تضامنی و نسبی

2- شرکتهای که در آنها سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است مانند شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود

3- شرکتهای که هم سرمایه و هم شخصیت شرکاء در آنها دارای اهمیت می‌باشند مانند شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی

4- شرکتهای که تعداد اعضاء صرف نظر از میزان سرمایه نقش مهم و اساسی دارند مانند شرکتهای تعاونی

 

مشخصات شرکتهای تجاری

 

1- محل و اقامتگاه و تابعیت معین

2- نام مخصوص

3- ورشکستگی شرکت موجب ورشکستکی شرکاء نمی‌باشد و بالاعکس

4- حساب دارایی‌های که شرکت دارد از دارایی‌های شرکاء جدا می‌باشد

 

منبع:کتاب حسابداری شرکتهای غیرسهامی

مولفان:علی یساولی شراهی-فروغ آقاجانی- مونا بهشتی

 

برای دانلود pdf این مقاله اینجا کلیک کنید.


 

 

منتظر دریافت نظرات شما هستیم

 

بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

مطالب مرتبط